పుట:Frenchi-Svaatantrya-Vijayamu.pdf/262

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

విజ్ఞాన చంద్రికా గ్రంథమాల

. -- .

నియమములు

1. దేశాభివృద్ధి, ఆవశ్యక ముకై న గ్రంథములు ప్రచురించి భాషాభివృద్ది
యీ గ్రంథమాల యుద్దేశము.
2, కొందరు తలచినట్లు ఇది మాస పత్రిక కాదు. ఇతర దేశముల ప్రభుత్వములను
......
...........
...............
...............
3. ఈ గ్రంథములో చివరన అచ్చు వేయబడిన గ్రంథముల నన్నిటిని
...........
.............
4. శాస్వత చందా దారులు సంవత్సరపు చందా మొదట నీయ నక్కరలేదు.
..............
...............
..................
5. వెనుకటి పుస్తకలన్నిటిని గొను చందాదారులు ప్రవేశ రుసుము నియ్య
నక్కర లేదు.
...................
................
.................
6. వెనుకటి పుస్తకములు అక్కర లేని వారు ప్రవేశరుసుము క్రింద 1.0.0
చెల్లించ వలెను.

7. చందా దారులు మా ప్రచురణములలోని గ్రందము;అమి చందా దారుల వెలకు
ఒకటికన్న నెక్కువ పొంద లేరు.

అ.లక్ష్మీపతి, బి. ఏ., ఎrం బి. సిఎ.,

మేనేజరు, మౌంటు రోడ్డు మద్రాసు.