పుట:Ecchini-Kumari1919.pdf/97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

96

ఇచ్ఛినీ కు మారిబంధించు కొనివచ్చుట కాని లేక యతనిఁ దుదముట్టించుట కాని చేయుదురు. అందులకై వీరి స్నేహము చేసితిమి, తప్పేమి? ఇదిట్లుండ నిండు. మధుమంతమునకు వచ్చి యిచ్ఛినీకుమారిని దర్శింపవలయు నని నేను మీకు వార్త పంపితిని గదా! మీ రెందులకు రాలేదు? ఇచ్చిన సందర్శనసుఖ మనుభ వింపకుండ నిన్ని దినము లిట్లు నిరర్థకముగా నేల కడపినారు ?

భీ: - (అది విని యాశ్చర్యముతో) ఆr ! ఏమీ! ఇచ్ఛినీకుమారిని గొనివచ్చితివా ! సత్య మే ! సత్య మే ! ఈ శుభవార్త నిన్ని దినములదాఁక నా కెందులకుఁ దెల్ప లేదు ! ఆయువతి నిచ్చటికిఁ దీసికొని రాక యచ్చట నేల దాఁచితివి?

అ: -స్వామీ ! ఆమె నొక నాఁటి రాత్రిం గొనివచ్చి యందు విడియించితిమి. ఆమరునాఁ డచ్చటనుండి యామె నిటకుఁ దీసికొని రావలసినది. కాని, జై తపరమారుఁడు భటు లచేఁ గూతును వెదకింపక మానఁడనియు, మే మిచ్చటికి వచ్చుచు మార్గమధ్యమున - వారి కంటఁబడినచో మన ప్రయ" త్నము విఫలమగు ననియుఁ దలంచి యట్లు చేసితిని. ఆశుభ వార్తను దమకుఁ దెలుపుచు సైన్యస మేతముగా మధుమం' ' తమునకు రమ్మని యుత్తరము వ్రాసి మధుమంతుని చేతి కిచ్చి యిక్కడికిఁ బంపితిని. మీ రీశుభ వార్త వినఁగా నే యచటికీ, వత్తురనియు నాలోపున నే యీ రాజకుమారులను దీసికొని రావలయుననియుఁ - దలంచి యటు చేసితిని. నే నీతనితో