పుట:Ecchini-Kumari1919.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రకర ణ ము :5

27అమ: - దేవా ! ఈస్వల్ప కార్యమునకుఁ దమ రింత

      విచారింప నేల ? ఆయునతికిఁ దమయందనురాగము
      గల్గింపనొక తె నిదినఱకే ఫుచ్చియుంటిమిక దా ! ఆమె యాయిచ్ఛిని
      మ్రోలఁ దమగుణములను వర్ణించి తదీయమానసమును మీ
     యం దీపాటి కే లగ్నముగావించి యుండును. ఈయభిప్రాయ
     మును బరమారునకుఁ దెలిసినచో నధికానందభరితుఁడై తమ
     కిచ్చి పెండ్లి చేయును. పరమారునకుఁ దమవంటివాఁ డల్లుఁ
     డగుట మహాభాగ్యము గదా !

భీమ: - నీ వన్న దానియందుఁ జాలనఱకు సత్య

      మున్నది. కాని, యారాజు జై నమతమును ద్వేషించును .
      జైనమతావలంబి నగునాకా కన్యక నతఁడు సంతోష పూర్వ
      కముగా నెప్పటికి నీయఁడు.

అమ: - దేవా ! తమరి ట్లమాయికముగా మాటా

       డెద రేల ! మీ పేరు విని గడగడలాడని రాజవీరుఁ . డీయుత్తర
       హిందూస్థానమున నెవఁ డున్నాఁడు ? తమకోర్కి, నేరాజు
       విఫలముగాఁ జేయఁజూలును ? ఒక వేళ నీపరమారుఁ డట్టి
       సాహసమునకే పూనికొనినచో దండోపాయము చేత నే
       కార్యము' సాధించుకొనవచ్చును.

భీమ. ముందుగా జై తపరమారుని యభిప్రాయ

     మెఱిగి వచ్చుట మనకుఁ గర్త వ్యముకాదా ?

అమ: - అవును, దేవర సెలవిచ్చినది సత్యమే !

భీమ- అట్లయిన నీవె యాబూదుర్గమునకుఁ బోయి

     రావలయును,