పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/175

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


80. నిలాత్తింగళ్ తుండత్తాన్ (కాంచీ) 7

శ్లో. నిలాత్తింగళ్ తుండనామ నగరే రుచిరాకృతా
   నిలాత్తింగళ్ తుండ నాథ శ్చంద్ర పుష్కరిణీయుతే
   పురుషసూక్త విమాన మధిశ్రితో వరుణ దిగ్వదనస్థితి శోభిత:
   సదృశ శూన్య లతా నయన ప్రియో లసతి రుద్రసుత:కలిజిన్నుత:||

వివ: నిలాత్తిజ్గళ్ తుండత్తాన్-వేరొరు వన్ఱిల్లా తాయార్-చంద్రపుష్కరిణి-పురుష సూక్త విమానము-పశ్చిమ ముఖము-నిలచున్నసేవ-రుద్రునకు ప్రత్యక్షము-కలియన్ కీర్తించినది.

మార్గము: ఇది పెద్ద కంచిలో గల దివ్యదేశము. ఈ సన్నిధి ఏకాంబరేశ్వరుని ఆలయములో గలదు. పుష్కరిణి కానరాదు.

పా. నీరగత్తాయ్ నెడువరైయి నుచ్చి మేలాయ్
           నిలాత్తిజ్గళ్ తుణ్డత్తాయ్ నిఱైన్దకచ్చి
   ఊరగత్తాయ్, ఓణ్ తుఱైనీర్ వెஃకావుళ్ళాయ్
           ఉళ్ళువారుళ్ళత్తాయ్; ఉలగ మేత్తుమ్‌
   కారగత్తాయ్ కార్‌వానత్తుళ్ళాయ్ కళ్వా
           కామరుపూజ్కావిరియన్ తెన్బాల్ మన్ను
   పేరగత్తాయ్, పేరాదెన్నె-- నుళ్ళాయ్
           పెరుమానున్ తిరువడియే పేణినేనే
           తిరుమంగై ఆళ్వార్లు-తిరునెడున్దాణ్డగమ్‌


మంచిమాట

దుర్గతి

ప్రణవమందలి మధ్యమాక్షరము (ఉ) యొక్క అర్థము(అనన్యార్హ సంబంధము) తెలిసియు ధనవంతులను ఆశ్రయించుచున్నారే!తిరుమంత్రము నందలి మధ్యమపదము (నమ:) యొక్క అర్థము (రక్ర్యరక్షక సంబంధము) తెలిసియు తమరక్షణకై తాము ప్రయత్నించు చున్నారే! తిరుమంత్రమునందలి తృతీయ పదము(నారాయణాయ) అర్ధము (భోక్త్యభోగ్య సంబంధము) తెలిసియు తామే భోక్తలమని భావించుచున్నారే! ఏమి! ఈ సంసారుల దుర్గతి.

-తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్లాన్.

                       99