పుట:Dharmasaara raamaayanamu (1937).pdf/43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శ్రీరస్తు

శ్రీమత్త్రిపురసుందర్యై నమః

శ్రీధర్మసారరామాయణము

ఇష్టదేవతాస్తుత్యాదికము.

శా. శ్రీమాయాపరికల్పితాంగము జగకచ్ఛీవృద్ధిదంబై కృపా ధామంబై వెలయంగ మానస మిల ధర్మేకరజోల్లస త్కామంబై కనుపట్టఁ జూపుగుమి భక్త వాత వాంఛా ప్రదా నామేయాకృతిఁ గాంచ నొప్పు జగదంగ బాధాగు సేవిం చెదన్ . మ. జలజాముం డని శంకరుం డనుకు విజ్ఞానాంగుఁడౌ బ్రహయం చెలమిం బల్కుచు నిష్ట దైవమని యెంగతే భక్తిమై నెవ్వనిం గొలువం గట్టిగా సజ్జనుల్ మతవిధుల్ | గూడంగ నాదైవము లలితాశారుని రామచంద్రుని నిరాశలంబు భజింతుణ మదిన్, ఉ. ఏయెడ నెట్టికార్యముల 6 నెవ్విధి లోకహితై కళాండ చేర జేయఁగ నౌనొ రూపు మెది క చేకొన నౌనొ తలంచి యట్టు లే మాయతనుX శరీరిగ నకమర్పఁగఁ దత్ఫల మెల్లఁ గూర్చి ని రాయుఁ డనంగ వెల్లు మునిగమానససదుఁడు రాముఁ డోముతన్ . మ. కమలా వాస యటంచు వాణి యనుచర గాత్యాయనీ దేవియం చమితానందమునాటి జాతిమతధరాళి ప్రయు నితాం తము దన్ను ం గొలువంగ వారిదగు పుణ్యం బెన్ని వాంఛా ప్రదా నమునం బ్రోచుచు నుండువిశ్వజనని ' నారాయణిం గొల్చెదన్, ఉ. సుందరి యన్న పేరు కడుళజోద్యముగా గనుపట్ట మౌనిరా" డబృందము హృత్సరోజమున 4 నెంతయు భ క్తిని నిల్పి కొల్వ నీ శుం దనశక్తిరూపయుతి ( శోభిలఁ జేయుచు జ్ఞానదాత్రి యై యెందును జూడఁ దాన యయి క యేర్పడకుండు పరాంబ నెన్నెదన్ చ. అనుపమసత్త్వయుక్తిని గురాంగుళిమంజునఖాళినుండి కం జనయనపంచకద్వయము 1 సంభవ మందఁగఁ జేసి దుష్టులౌ దనుజవ రేణ్యులం దునిమి క తద్వరగర్వము మాయఁ జేసి మిం చిన శివ'కామసుందరి భగజించెద భూతనయాకృతి? మదిన్, సీ. మాణిక్యనిర్మిత వీణాస్వనామోదపీయూషవారాశి శృథులవీచి కాడోలిశా కేళి: క గాంచుచు గేయచక్ర శతాంగ సంస్థితిఁ 1 గాంచి యలరి