పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ధనుర్విద్యావిలాసము

25


క.

కుండలమణిమండలఘృణి
గండలసనశాలి కమలకమలాక్షునకున్
జండభుజాదండజితా
ఖండలవేదండచండకరధోరణికిన్.

90


క.

జృంభితమదగుంభితబల
గంభీరనిశాటఝాటఘనతరబాహా
రంభాకుచకుంభపరీ
రంభకళారంభకోద్ధురశరోద్దతికిన్.

91


క.

అక్షాదిక రక్షోనిక
రక్షోభకరక్షమాభిరక్ష్మితసుమనో
రక్షకునకు భిక్షుకమద
శిక్షకునకు మాలికాలసితవక్షునకున్.

92


క.

లోలాలసలీలాలస
దేలాడోలాచలాంగహృదయంగమభూ
బాలాలికబాలాలక
జాలఋజూకరణకేళిచణవఖరునకున్.

93


వ.

అంకితంబుగా నాయొనర్పంబూనిన “ధనుర్విద్యావిలాసం"బను లక్షణ
గ్రంథంబునకుఁ గథాప్రారంభం బెట్టిదనిన.

94


కథారంభము

సీ.

శైలూషవృత్తికశాండిల్యభావంబు
        ఘటియించు నేదివ్యకాననంబు
ఘనశాబరాళికిఁ గాలవోద్యానంబు
        రహి నిచ్చు నేశుభారామవాటి,
సొరిదిజాతులకెల్ల సుమనోవిలాసంబు
        భావితంబుగఁ జేయు నేవనంబు,
భూమి జంబుకమాత్రములకు నైరావతో
        ద్ధతి గూర్చె నేమహోద్యానమౌళి.