పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ధనుర్విద్యావిలాసము

15


భారతీలోలుఁడై పరిఢవిల్లెడు విరిం
        చికిఁ బ్రియం బాచరించిన ఫలంబు,
జనకజాసహితుఁడై జగములఁ బ్రోచురా
        ముని దయాభ్యుదయ మందిన ఫలంబు,


తే.

మెఱయఁగా నప్పమాంబాసమేతుఁ డగుచు
ధనకనకవస్తువాహనధాన్యపుత్ర
పౌత్రదీర్ఘాయురారోగ్యభాగ్యభోగ్య
మహిమ గనుచుండు తిరుపతిక్ష్మావిభుండు.

61


వ.

వెండియు నమ్మహీవల్లభుం డఖండితలక్ష్మీకటాక్షవీక్షణానుక్షణ
ప్రచీయమానసంపత్పరంపరాభ్యుదయుండును సంపత్పరంపరాభ్యు
దయనిదానదైనందినదానధారాప్రవాహుండును, దైనందినదాన
ధారాప్రవాహపరివాహావగాహనవినిర్మలహరిదంతదంతావళ
స్కంధబంధురకీర్తినర్తకీచరణవిన్యాసుండును, నర్తకీచరణవిన్యా
సోద్భాసితమంగళమృదంగనిస్వనసముధ్యోతితకాలత్రయలక్ష్మీ
పూజామహోత్సవుండును, మహోత్సవసమయ సముజ్జృంభిత
కుతుపశాప్రముఖపురాతనపాదుశానుగ్రహపితృపితామహలబ్ధ
పటుతరపటహతమ్మటభేరీడిండిమప్రము హృద్యానవద్యవాద్య
ఘుమఘుమధ్వానపూరితదిగంతరాళుండును నై , రాకాశశాం
కోదయంబు విజృంభమాణం బగు పయఃపారావారంబు కరణి
ప్రాజ్యంబగు రాజ్యంబు పాలింపుచు రాజరాజాభిరక్షితంబగు నలకా
నగరంబుకైవడి, ధనధాన్యకరటిరథతురంగభటసముద్భటంబగు
రాచూరి పట్టణంబున యధేష్టభోగంబులం బ్రవర్తిల్లుచు నొక్క
నాఁడు హరివాసరవ్రతంబు నడపుచుఁ గృష్ణకథాశ్రవణంబునఁ బ్రొద్దు
గడపు నప్పుణ్యరాత్రి చతుర్థయామంబున.

62


సీ.

తొగఱేని జిగిఁబూని తగుమోము సొగసాము
        కొనుమోవినునుకావి గలుగువాఁడు
మునుకారుననుకారు కొనుమించు గనుపించు
        చెలువమై చెలువమైఁ జెలఁగువాఁడు,