పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ధనుర్విద్యావిలాసము

11


గులవర్ధనుఁడై యిల విల
సిలు సీతారామవిభుఁడు జితశాత్రవుఁడై.

47


సీ.

పరవీర పరివార మరుదేర నిరుదార
        తరభైరవాకృతిఁ దనరుచుండు,
సుకుమారతకు మారునకు మారురక మేరు
        పఱుచు నొయ్యారంబు నెఱపుచుండు,
ఘనదానమున దీనజనమానసనిధాన
        మన మాననీయుఁడై యలరుచుండు,
తనపంపు గని పెంపు గనుపింపు జను సొంపు
        నెగయింపు సునయింపు పనులనుండు


గీ.

నతఁ డనఘుఁ డాఢ్యుఁ డనవద్యుఁ డఖిలహృద్యుఁ
డలఘుఁ డతిశూరుఁ డతిధీరుఁ ఉత్యుదారుఁ
డనుపమస్వాంతుఁ డతికాంతుఁ డమితశాంత
రసుఁడు సీతన్న మాణిక్యరాయ శౌరి.

48


గీ.

అతని పట్టపుదేవి భాగ్యముల దీవి
దీనజనకల్పవల్లి సాధ్వీమతల్లి
సమదభయదాత్రి సహనభావమున ధాత్రి
భవ్యగుణపేటి లక్మణాంబావధూటి.

49


సీ.

ప్రాణేశుఁ గికురించి పరులచాటున వీగి
        జాణయై విహరించు చానతెఱఁగు,
నీటుగాఁ గూర్చుండి నిజనాథు నాడించు
        రాజేశ్వరీదేవి రాజసంబు,
పతి కొద్దిపడి యంత బలికినై చేసాఁచఁ
        దనుకని సిరులభామినిహొరంగు,
తలవాకిటను సిగ్గు తలఁగి యొయ్యారంబు
        నెనయించు పలుకుమానినివిధంబు,