పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


మ.

వనధిం దాఁటి నిశాటఝాటకుటిలవ్యాపారఘోరంబుగాఁ
జని సీతారమణిం గనుంగొనుచు నక్షప్రాణవిధ్వంసనం
బును లంకాదహనంబుఁ జేసి రఘురాముం దేర్చి విశ్రాంతుఁడౌ
దినరాట్తేజు మరుత్తనూజుఁ దలఁతున్ ధీయుక్తికిన్ భక్తితోన్.

4


శా.

శ్రీ రాజిల్ల నిరంతరాయమునకై సేవింతు భావంబునన్
వైరిక్ష్మాధరశంబులన్ భువనదీవ్యత్కీర్తికాదంబులన్
బారావారవిడంబులన్ మునిమనఃపంకేజరోలంబులన్
సారాచారకళావలంబులను విష్వక్సేనహేరంబులన్.

5


సీ.

నక్రంబు కరినొంచు వక్రంబు వారించు
        చక్రంబు పాలించు సరణి నెంతు,
దామోదరుని డెంద మా మోదమునఁ జెందఁ
        గౌమోదకి నమందగతి భజింతు,
పరిచంచలాస్యమై పరికించ ధన్యమౌ
        హరి పాంచజన్యంబు నభినుతింతు,
నానందభవభాసితానందమునఁ జేసి
        యానందకాఖ్యాసి నాశ్రయింతు,


తే.

సుగుణకలనంబు మార్గణసుగమవృత్తి
నమ్రభావంబు దనకు విన్నాణ మొసగ
నవని నవఖండమండితంబై తనర్చు
శౌరి శార్ఙ్గంబు మదిలోన సన్నుతింతు.

6


ఉ.

వాణికి హస్తముల్ మొగిచి వారిజగర్భు మదిం దలంచి శ
ర్వాణికి నంజలించి వృషవాహు నుతించి మురారిపట్టపున్
రాణికి మ్రొక్కి చక్రధరు రాజితలీల భజించి సత్కవి
శ్రేణికి మోదముం బెనిచి చిత్తమునం బ్రమదం బెలర్పగన్.

7


క.

భాసుర సూరి గ్రామణి
భూసురముఖపంకరుహనభోమణి వినమ