పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మౌర్వీ నిర్మాణ కథనము

అంగుళి త్రాణప్రకీర్తనము

జ్యారోపణ ప్రకారము

ధనురూ ర్ధ్వాధర భాగవినిభాగము

ముష్టి ప్రకరణము

స్థానోప సంఖ్యానము

శరగ్రహణోపాయ ప్రతిపాదనము

సంధాన క్రమవివరణము

ఆకర్షణ హస్తప్రస్తావము

బాణహస్త క్షేత్రనిరూపణము

దృష్టి లక్షణ్వాక్షణము

ధనురాకర్షణ కౌశలోపన్యాసము

పుంఖోద్వేజన విభజనము

చాపముష్టి ప్రేరణ వివరణము

శరమోచన ప్రకార ప్రవచనము

చాపోత్సరణ లక్షణవినిభాగము

శరాభ్యోసోచిత మాసోపన్యాసము

శరవ్యాపారయోగ్యతిథి వారతారకాయోగకరణ విస్తరప్రస్తావము

ఖురళికా రంగప్రసంగము

రంగప్రవేశలక్షణ నిర్దేశము

ధనుశ్శరపూజా యోజనము

గురుప్రమాణస్థేమము

శరశారాసనగ్రహణ పౌర్వా పర్యలోచనము


తృతీయాశ్వాసము


స్థానప్రతిష్ఠానములు

లక్ష్య శుద్ధిలాభము