పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విషయానుక్రమణిక.

ప్రథమాశ్వాసము

ఇష్టాదేవతాధ్యానము

సుకవిస్తుతి

కుకవినింద

కృతికథాకల్పక వంశావతార వర్ణనము

స్వప్న వృత్తాంతోపన్యాసము

కృతిపతి గుణకీర్తనము

కథారంభము

ద్రోణార్జున సమాగమము

ద్రోణుండర్జునకు ధనుర్విద్యా రహస్యంబుపదేశింప దొరకొనుట

విద్యా ప్రభావ సూచనము

గురు సంకీర్తనము

శిష్య వరణము

సఖండాఖండకోదండద్వయనామోద్దేశము

ధనుర్మిర్మాణ పరిమాణ ప్రముఖ విశేష వినిభాగము

మార్గణ పరిగణన ప్రణయనము

శరవిధాన మానప్రశంసనము

పక్షపరిమాణ ప్రశంసాదికము

పుంఖోప్య సంఖ్యానము


ద్వితీయాశ్వాసము


తూణీర లక్షణాదికము

మేఖలాబంధ లక్షణము