పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ధనుర్విద్యావిలాసము

తృతీయాశ్వాసము

క.

శ్రీరవికులకలశాంబుధి
పూరణహిమధామ నిఖలభువనస్థేమా
ధారశ్రుతిసుఖనామా!
నీరధర శ్యామ! యీవనీరఘురామా!

1


వ.

అవధరింపు మట్లు రౌమహర్షణి శౌనకాదులకుం జెప్పినట్టు జనమేజ
యునకు వైశంపాయనుం డిట్లనియె.

2


ఉ.

ఆమఱునాఁటి వేకువ హితానుమతిం జలకంబు లాడి ధౌ
తామలచేలగంధకుసుమాభరణాంచితుఁడై శిరస్త్రమున్
మైమరు వంగుళిత్రము సమస్థితి రాజిలగా ధనుర్గురు
గ్రామణి మున్నుగా ఖురళికావరణంబునఁ జేరి ధీరుఁడై.

3


శా.

విద్వద్వ్యాపకు నాదిదేవుని మనోవీధిన్ బ్రశంసింపుచున్
విష్వక్సేను వినాయకుం దలఁచి పృథ్వీదేవి కానమ్రుఁడై
యిష్వాసమ్మున కంగరక్ష లిడి తా నేకాగ్రభావంబుతో
దుష్పాపప్రతిరోధి నస్త్రగురుఁ జేతుల్ మోడ్చి భావింపుచున్.

4


క.

కోదండపృష్ఠభాగము
మీఁ దరయగ తద్గుణంబు మేదినిఁ జూడన్
బ్రోదిన్ వర్తులముష్టిని
గోదండము పూనఁగాఁదగున్ సమపదుఁడై.

5


వ.

 ఇట్లు సమపదస్థానకంబున నిలిచి పూర్వాధఃకృతపృష్ఠమౌర్వికంబుగాఁ
జాపంబు వర్తులముష్టిం దాల్చి మఱియును.

6