పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

60

తూణీరలక్షణము


మీనముల మానములఁ గాంచి మెలపు గొలుపు
నది పదంపడి ద్విత్రిచాపాశ్రయంబు.

5


వ.

మఱియును.

6


క.

కంబళములనైననుఁ జి
త్రాంబరముల నైన ధర శరాసనరక్షా
ర్థంబుగ విరచింతురు సద
నంబుల డాఁచుటకు గవుసెనల నలువముగన్.

7


వ.

వెండియు శరగోపనార్హంబులగు తూణీరంబుల భేదంబులును, మానం
బులును తద్విధానంబులునుం బ్రశంసించెద నాకర్ణింపుము.

8


క.

క్షోణి నుపాసంగంబును
తూణంబు నిషంగ మిషుధి తూణీరంబున్
తూణియు నను నామము లగుఁ
దూణీరంబునకుఁ బొదియు దొన యనఁ దెనుఁగున్.

9


వ.

వెండియు.

10


మ.

తనరుం దూణము లాఱుచందముల నందంబందు నందుం గవా
జినబంధంబులు నాల్గు నాళఫలకసిద్ధంబులై రెండు క్ర
న్నన నీయాఱిటిలో గవాజినజముల్ నారాచభిన్నేషుల
న్మనుచుం నాళమయంబు దారుభవమున్ నారాచరక్షార్హముల్.

11


గీ.

అగ్గవాజనతూణంబులందు నాల్గు
శిఖరములు గల్గుగొన చతుశ్శిఖర మండ్రు
కణఁక నేకైకశిఖరంబు గలుగు నవియు
నేకశిఖరాభిధానంబు లిద్దరిత్రి.

12


గీ.

ఏకశిఖర మొకటి యీచతుశ్శిఖరంబు
నంగుళములు ముప్పదాఱు కొలఁది
అవల దొనల నొకటి యష్టాంగుళోత్సేధ
మొకటి ద్వాదశాంగుళోచ్ఛ్రయంబు.

13