పుట:Delhi-Darbaru.pdf/426

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

1. & . . 1 8 10 318 పు1 8 8 10. కా 012 1. పారిజాతాపహరణము. 4 ఆ. మద్రాసు మల్లి కేశ్వర వీధిలో నుండు వేదము - వేంకట్రాయశాస్త్రిగారి గ్రంథములు. సంస్కృత గ్రంథములు. భోజు చరిత్ర ఉసానాటకము.-- ఈ క్రింది వానికి సం. వ్యాఖ్య పూర్ణ టీకయు కలవు. శాకుంతల నాటకము-- • మేఘసందేశము 294 పురు 1 8 ' ప్రతాపరుద్రీయ నాటకము- రఘువంశము, 6 సగ్గలు, పు “ ఢిల్లీ సుల్తా పట్టుకు - కుమార సంభవము , పోతాయి' సటిప్పణము, అమరుకము శృంగాగలక్యుము 12 నాగానంద నాటకము....... 08 . పుష్పబాణవిలాసము , గ్రామ్యభా సోప్రయోగ నిబంధనము. 8 భర్తృహరి శతక త్రయము.—సం. వ్యా ఆంధ్ర ప్రసన్న గాఘవ నాటక విమ ఖ్య, తె. సంపూర్ణటీక , లక్ష్మణ గృనము. కవి పద్యములును 890 పు. 1 8 కావ్యాలంకార చూడామణి, హితోపదేశము. పంచతంత్రము . మూలమాశ్రము " పెద్ద ఎత్తుములు దశకుమార చరిత్రము, జ్ఞానవాసి 'గామా.గణము. మడికి విక్రమార్క చరి - సింగన్ని కృతి. బిల్హణ చరిత్ర - 3. సంపూటీక. 4 విజయవిలాసము-సన్యా ఖ్యము, 1 రసమంజరి శృంగారవిస్తము • 12 సాగంగా ధగ చరిత్ర ప్రియదర్శి కానాటిక "తోపదేశః ధx- శబ్దమంజరీ తి ... మంజరులు:- భోజుకా నాసకథలు-- 1 ఆంధ్ర వివరణ సమేతము. . 4 బేతాళుని చక నలు- ఆంధ్ర గ్రంథములు. విక్రమార్కునియద్భుతిక ధలు, ఆ ప్రియదర్శికానాటిక . " కథాసం - ముర్పు, హరిశ్చంద్రద్విపద : గౌగసమం చిన్న పాత "ము అని. అద్భత నీతి త్రికృతి. శ్రద్ధతో సంస్క వ్యవహా. 1032. పు ఇంచము రింపబడినది. ప్రములో "శేషించియున్నకు విజ్ఞానచంది TV బుక్కు డిపో చింతా "పేట, మద్రాసు తము 14 10 ” 1 O 10 12 2 0 . 8 06 "12 28 చిరునామా:-