పుట:Delhi-Darbaru.pdf/423

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

O 8 0 3 విచిత్ర బిల్హణీయము .. . 16 .10 0 10 } 1 8 6 1 . 04 08 20 05 . 6 మను చరిత్ర పీఠిక పైఖండనము • 4 నాటకములు. స్త్రీలవ్రతకథలు 1-వ భాగము 0 10 6 ఉన్మత్తరాఘవము 2 వ భాగము 06 స్ను పొవిజయము ప్రశ్నోత్తర జీవకళా విర్భావదీపిక మణిమాల యక్ష ప్రశ్న ములపీఠిక చంద్రగుప్త రావుబహదూరు వీ రేశలిం సంస్కృత గ్రంధములు. 'గము గారి స్వీయచరిత్రము. B. R. S. కామేశ్వరరావు, జ్ఞానవాసిష్టము సుభాషితమణి కంఠహారము కృతులు. 061 కలివిడంబనము పర్వత సందర్శనము • 2 సౌభాగ్యలక్ష్మి ఆవ తారచరిత్ర విదురమహానీతి 'రసాయనశాస్త్రము కైవసిద్ధాంత సంగ్రహము బ్రహ్మతర్క స్తవము భౌతిక శాస్త్రము శివక ర్ణామృతము రామాయణ తాత్పర్వ. శారీరశాస్త్రము, ఆరోగ్య బోధిని0 11 సంగ్రహము 'సివిక్సు 0 10 గ్రౌత న్యేవ శైవచిహ్నని 'భౌతిక శాస్త్ర ప్రధమపాఠ భగవద్గీతలు (తాత్పర్యం సహితము) బిల్వేశ్వరీయ కృతివిమర్శనము ) . 4 జాతక ఫలమణిమంజరి హిందూమహాయుగము పంచరత్న స్తుతి శిష్టాస్స ర్వే శివం ప్రపన్నా ! మహమ్మదీయ మహాయుగము 1 12 శ్రాత మేవహిధారణంలింగ న్య . 8 ఆంధ్రుల చరిత్రము భారత సార సంగ్రహము కన్యాశుల్కము 0 12 .చతు ర్వేద తాత్పర్య సంగ్రహము 14 10 18 0 8 జంతుశాస్త్రము 09 09 06 ములు 4 02 10 0 14 . 8 విజ్ఞానచంద్రి కాబుకు , డిపో. చింతాద్రి పేట, మదాసు.