పుట:Delhi-Darbaru.pdf/422

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

విగ్నానచంద్రికాబుక్కు డిపొ,

చిం తాద్రి పేట, మదాసు. శుక్తిమతి 2 0 0 12. శతకములు. నరసింహశతకము భాస్కరశతకము కుమారిశతకము వెంక టేశ్వర శతకము మాతృశతకము మానసబోధశతకము ముకుందశతకము భర్తృహరి నీతిశతకము పుష్పగిరితిమ్మనది. నుమతిశతకము (సటీక) చంద్ర శేఖర శతకము దాశరధీశతకము హరహరేశ్వరశతకము నవలలు. రాణీసంయుక విమలాదేవి ఐవాన్ హో 1 " ” రు.అ. 012 0 మాధవీకంకణము 8 1 0 4 అహల్యా బాయి . 2 8 రామచంద్రవిజయము సౌందర్య తిలక 2 1 . 0 తారాబాయి . 1 | చంద్రశేఖరము 2 012 0 0 4 సువగ్నమాల (నాటకము , 0 02 వచన గ్రంధములు. మహాపురుషుల జీవితములు, . 2 "మొదటి భాగము • 12: 0 రెండవ 010 మూడవ 012 . 4 వినోదములు సందచరిత్ర . 012 వివేకానంద జీవితము 0 1 12 శంక గాచార్యులు 06 రామకృష్ణ పరమహంస 0 2 012 అనిబిసంటు • 10 జపాను చరిత్ర . 08 బాలగంగాధర తిలక O 0 పంచతంత్రము 0 6 1 0 వచన భాగవతము 1.1 భాగము' 0 14 వచనభాగవతము 2.వభాగము 7 8 08 8వ భాగము 1 8 శ్రీకుమారాభ్యుదయవిమర్శషము 0 4 ” - 1 2 మదాలన సురస రాధారాణి దుర్దేశనందని లలితచంద్రహాసము యుగళాంగుళీయము వసుమతీవసంతము ”