పుట:Delhi-Darbaru.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


మానాజి 232
గోవిందరావు(రెండవ సారి) 233
ఆనంద గావు 237
సయాజి రావు II 252
గణపతి రావు 258
ఖండేరావు గాయక వాడు 259
మల్హారిరావు 269
సయాజి రావు III 265

ఆఱవ ప్రకరణము.


మైసూరు రాజ్యము.


ప్రతవేశిక 280
రెండు భాగములు 282
నామప్రశంస 283
పురాతన నామము 284
పురాణ ప్రసిద్ధమగు చరిత్రాంశములు 286
మౌర్యులు 291
శాతవాహనులు లేక శాలివాహనులు . . , 293
కదంబులు 294
మహాబలులు 297
పల్లవులు 298
కంగులు 300
చాళుశ్యులు 302
రాష్ట్రకూటులు305
పశ్చిమచాళుక్యులు 307
కళచుర్యులు 309
హొయిసలులు 309
విజయనగర సామ్రాజ్యము 315
పాళేగారులు 318