పుట:Delhi-Darbaru.pdf/20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


మహావిప్లవ విచ్చేదనము. 176
విప్లవవిచ్ఛేద నాఫలితములు.178
గ్రిబ్బిల్ అభిప్రాయములు.179
అంతః పరిపాలనా సంస్కారములు.183
సొలారుజంగు పై కుట్రలు.186
నైజామున క పనమ్మకము. 187
టెంపులు వాక్యములు.187
మిరుమహబూబు అలీఖాన్. 189
సొలార్జంగు ప్రవర్తన.190
రెండవ పొలార్జంగు. 197
ఔదార్యకార్యము.198
మహారాజు సర్ కిషణ్ ప్రసాదు. 199
లార్డుకర్జను.201
బీరారును గూర్చిన సంధి.202
దయామయత్వము. 203
మీర్ మహబూబు నిర్యాణము. 205
ఉస్తాన్ ఆలీఖాన్.205

అయిదవ ప్రకరణము.


బరోడా రాష్ట్రము.


ప్రదేశములు209
నైసర్గిక స్వరూపము 112
నామప్రశంస 221
ఖండేరావు 1 దామాజి రావు213 '
పీలాజి214
దామాజి II 218
గోవింద రావు (మొదటి సారి)224
సమాజి రావు225
పత్తేసింగు 230