పుట:China japan.pdf/77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


66

చీనా-జపాను

తిరిగి పెట్టుబడి, యంత్రచాతుర్యము, పడవలు, సబ్మారెయినులను సేకరించుచున్నది.వాషింగ్టను ఒడంబడిక, కెల్లాగు ఒడంబడికనన్నింటిని జపాను తిరస్కరించినదునుట నిస్సంశయము.అమెరికా మన్రో సిద్ధాంతమునకు ను, జపాను మన్రోసిద్ధాంతమునకును హస్తిమశకాంతరమున్నది.అమెరికా సిద్ధాంతము,ఇతర తెల్లజాతులు లాటిను అమెరికాలోకి రావలదని మాత్రమే శాశించుచున్నది.జపాను సిద్ధాంతము జపాను చీనా నాక్రమింప వచ్చుననియు ఇతరదేశములు అందులో ప్రమేయము కలుగజేసుకొనరాదనియు నిషేధించుచున్నది.

రష్యా కూడా అమెరికా బ్రిటనులకు సహాయము కాకపోతే అవియుద్ధరంగములోనికి దిగవు.రష్యాకు విదేశాక్రమణ వాంఛలేదు.కనుకనే జపాను యెంత తుందుడుకుపడుచున్నను రష్యాఊరకొనుచున్నది.జపానుతో స్నేహము కొరకు రష్యా, చీనా తూర్పురెయిల్వేను జపాను కమ్మివేయుట కంగీకరించెను.జపాను కొనుక్కొనుటకు నిరాక రించి అల్లరులు చేయుచున్నది.జపాన్ ఒక్క రెయిల్వేలయినుతో తృప్తిపొందదు.మంచూకో సరిహద్దులను పొడ గించుటయే దాని సంకల్పము.రష్యా జపానులు రెండు సరిహద్దు రాష్ట్రములలో అనంతమగు సేనలను దింపు చున్నవి.వ్లాడివస్టకు వద్ద కూడ రెండుదేశములను తమనౌకాబలములను కేంద్రికరించుచున్నవి.ఎప్పుడో ఒకనాడు నౌకావైమానిక సైనిక యుద్ధమురాకమానదని పెక్కుఱు ఊహించుచున్నారు.ఇదివరలో