పుట:China japan.pdf/73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


62

చీనా-జపాను

నితో స్నేహముచేసి, తరువాత చీనాను రష్యాకమ్యూనిజంకు ధారపోయుదురని అతని భయము.ఈ కమ్యూని ష్టుల సహాయముతో అతను జపాను నోడించగలుగునా లేదా అన్నది సందేహాస్పదమే యైనను, ఈలోగా చీనా అంతయు కమ్యూనిష్టు అగుట నిశ్చయమని అతని ఉద్దేశము.

ψψψ చీనానట్లు చేయుట అతనికిష్టము లేదు ψψψ

ఈలొసుగు చూచుకొనియే జపాను మంత్రి హిరోటా మూడు విషయములతో కూడిన ఒక డిమాండును పెట్టెను. చీనాలో కమ్యూనిజం లేకుండా చేయుటకు చీనా జపానులు రెండును పూనవలెను. అనగా యీ మిషతో చీనా లో జపాను యెక్కడెక్కడ సేనలు నింపినను అంగీకరించవలెను.ఇది మొదటి విషయము.రెందవది విదేశ ప్రభు త్వములలో నేయొక్కదానినైనను అణచుటకు రెండవదాని సహాయమును చీనా ఆక్షేపించరాదు.దీనికర్థము చీనాఒక్క జపానుతో తప్ప మరియే యుతర ప్రభుత్వముతోను సంబంధముండరాదనియే.అనగా చీనా విదేశ వ్యవహారనీతియంతయు జపాను స్వాధీనములో నుండవలసినదే.మూడవది చీనా జపాను మంచూకోలు పర స్పరార్థిక సహకారముతో వర్తించుచుండుట.అనగా మంచూకో నాణ్యములు తక్కిన చీనా అంతటిలో చలామణి కావలెననియే.ఇట్లు చేసినచో చీనాయెల్లయు అనతి కాలములో జపానుకు వలసరజ్యముకంటెను కనిష్టమగు ను.