పుట:China japan.pdf/56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


జపాను

నూటికి పదిమంది యైనను అసలు కార్మిక సంఘములలోనే చేరలేదు.సోషలుడెమోక్రటికు పార్టీ, జపాను సోషలిష్టు పార్టీలలో మొదటిది స్థాపించబడిన వెంటనే అనగా 1891లోను, రెండవది స్థాపించబడిన మరుచటి సంవత్సరములో అనగా 1907 లోను అణగత్రొక్కబడినవి.1912లో స్థాపించబడినను అయికాయి సంఘము కొంత స్నేహసంప్రదాయముతో వర్తించుచున్న కారణమున అసలే అణగత్రొక్కబడకుండా కాస్త కొనయూపిరితో జీవించుచున్నది. 1936 ఫిబ్రవర్లో స్థాపితమైన మిన్సీటీ పార్టీ ప్రభుత్వములో ప్యాసిష్టు ప్రతికూల పక్షమువారు 204గురు ఉండగా అప్పొజిషను పక్షమువారు 174 గురు ఉన్నారు.ప్యాసిష్టులకు ప్రతికూలముగా వోటులిచ్చిన కొందరిమిాద బాంబులుకూడా విసరబడినవి.

జపానులో యేపక్ష ప్రభుత్వమటు ఉండనీ, అది సైన్యమునకు కావలసిన ఖర్చుల నన్నిటినీ చెల్లించుచుండ వలసినదే.వాణిజ్యమంత్రులందరూ, యుద్ధ, నావికా, మంత్రుల చేతులలో కీలు బొమ్మలు.జపానులో అన్నిటి కంటెను ప్రధానమగు పరిశ్రమ,యుద్ధపరికరముల పరిశ్రమయే, కనుకనే వారిధాటీ ఈరీతిని చెల్లుచున్నది.

45