పుట:China japan.pdf/11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


V

గరికత, యంత్రపటిమ, సైనిక శిక్షణము, నౌకానిర్మాణము, వాణిజ్య కౌశల్యము ,మొదలగు వలలనుపన్ని చీనా ఇండియాలవంటి దేశములను పిండుకొని తినగలశక్తి చిన్నచిన్న చీలిక దేశములకు కలిగినది. ఈమహా ఖండముల వైశాల్యమే నేడు వీటికిముప్పు అయినది.వీని జనబాహుళ్యమే వీని బలహీనతకు కారణమైనది. ప్రాచీన విజ్ఞానస్మృతియే నవనాగరికత యెక్కకుండుటకు హేతువైనది.ఈదేశము రెండునువర్థిల్లవలెనంటే ఇవి చిన్నచిన్న రాష్ట్రములుగ చీలి,జాతులు జాతులుగా తూలి, ప్రతపద్ధతులను మరచి, క్రొత్త సంఘటనమును మరగి పశ్చమ దృష్టితో విజృంభించక తప్పునా యనిపించును.ఈపనికై యివిపూనుకోనన్నినాళ్ళు వీనిని గ్రహిం చుచున్న విదేశదాస్యము వీనికి తప్పదు.

బ్రిటిషు ప్రభుత్వము హిందూదేశమునునకు ఈశ్వర విలాసమనియు వరప్రసాదమనియు మితవాదులెల్లరును పొగడుచుందురు.ఒక్క అర్ధములోమాత్రమే ఇది సత్యముకావొచ్చును.చీనాదేశము స్వతంత్రదేశమను పేరబరగు చున్నది గనుక దానిని పిండుకొని పెక్కుదేశములు వర్ధిల్లుచుందగా మనము ఒక్క బ్రిటిషువారి బారిలో మాత్ర మే ఉన్నాము.చీనాను వివిధదేశములు వాణిజ్యము,వాణిజ్యసౌకర్యములు అనుపేరులతో మాత్రమే పీకుచున్న వి కాని, మనము బ్రిటిషు వారికి వలసిన వాణిజ్య సౌకర్యములన్నియును మాత్రమే కాక