పుట:Chellapilla Venkata Sastry 2016-08-13.pdf/512

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

516

కథలు - గాథలు * చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి

(2) “తే. గీ. ...బ్రాహ్మణుండవ యింత దుర్మార్గమగునె"

(3) “క. ...కవితాలలనమొగంబు బూడిదం బులిమెదవే?"

(4) “మ. ...ఎటోచాకుండఁ బోకుండఁగా అవధానంబని నెత్తినెత్తికొని"

(5) "తే.గీ. ...నీవె కవివె? సింగికూడఁ గవిత్వంబు చెప్పలేదె?"

(6) ‘శా. .బుద్ధిలేదె? యిది సత్యంబౌనె?"

(7) “క. ...మీ కా కాకోపమానమే సార్థకమౌ!"

(8) “చ. తెఱవలుగా గణించితివె? ధీరహితా
          (బుద్ధిహీనుఁడా) వృథగా నియోగులన్"

(9) "ఆ. వె. ...వెఱ్ఱివెంకటాయ..."

(10) “ఉ. ఎక్కడనో విధాతలిఖియించిన యట్టి యదృష్టరేఖచే
            దక్కెను నీకుఁ బేరు కవితావిషయంబున నంతెకాని"

(11) “క. లాభం బబ్బినదానికి నీ భంగిన్ జచ్చి చెడఁగ--"

(12) "క మీరాశుకవిత చెప్పఁగ నీరక --"

(13) “క. మన వేంకటశాస్త్రి నీతిమాలిన వ్రాతన్."

(14) “తే. గీ. అయనమున కొక్కపద్యంబు నల్లనేర్చు
            వాఁడు మీకంటె ఘనుఁడు--"

(15) "శా. కైపుంజెందినవేళ వ్రాసితిరె? మీకావ్యంబులన్”

(16) “తే, గీ. . . . ..నిన్నేమనందు? నిట్టి
           రోఁతలకు మెచ్చునట్టి సూరులను నిన్ను
           ననియతాత్ముఁ జేసిన విధినందుఁగాక."

(17) “తే. గీ. ఆశుకవితావధానంబులందు మీకు
           శక్తిచాలమిఁ బన్నినసాకుఁగాదె?"

(18) “క. పతి నీవో? లే కా తిరు
           పతిశాస్త్రియొ? యెఱుఁగ మీవి హమ్మున దం
           పతు లూరేఁగెడు నపు డుప
           పతీయే? అగ్రాసనాధిపతి పల్లకిలోన్."
          (అగ్రాసనాధిపతి, కా. కృ ఆచార్యలు ఱంకుమగడా)