పుట:Chellapilla Venkata Sastry 2016-08-13.pdf/496

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

500

కథలు - గాథలు * చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి


చదువరులకును విసు వుదయించును. పాపము “పితృవ్యాదులు” అనుదానిని వదలినారు. సంతసింపవలసియున్నది.

నామహిమను కనుఁగొన నెంచి కాళిదాసుని "తత్రశ్లోకచతుష్టయమ్" అను నభియుక్తోక్తికుదాహరణ మగుశ్లోకచతుష్టయము నొసఁగిరి. అందొకశ్లోకమును బాగుచేసి చూపుమనిరి. చూపుదును. కాని యిప్పటికే గ్రంథము విస్తరించినది కావున దీనిమీఁద శాస్త్రులవారు వ్రాసెడియుక్తిప్రయుక్తులను జూచి పిమ్మట వ్రాయుదానిలో వారికోరిక దీర్తను. ఇపుడొకమాట వారి నడుగుచున్నాఁడను. అయ్యా మీరునాకుఁ బరీక్షార్ధముగా నా సమ్మతిమీఁదనే యొసఁగిన శ్లోకచతుష్టయములో “అస్మాన్ సాధు విచింత్య" అనుశ్లోకములో మీకేమైన శబ్దశాస్త్ర విరుద్ధ ప్రయోగము పొడకట్టెనేని దెలుపఁగోరుచున్నాను.


★ ★ ★