పుట:Chellapilla Venkata Sastry 2016-08-13.pdf/429

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

కీర్తి - అపకీర్తి

433

క. వెనుకటి యుద్ధమునకుఁ జెం
    దిన ముఖ్యాంశములుదానఁ దేట తెనుఁగుబా
    సను వ్రాయఁబడినవున్నవి
    మొనమొన్ననె జ్ఞాపకార్ధము నిలిపిరిదియున్.

తే. గీ. దాని నిల్పినయట్టిభూజాని నేఁటి
       ఱేనికిఁ బితామహుండు విజ్ఞానఘనుఁడు
       అంతటి ప్రయోజకుండు ధరాధిపతుల
       యందు నెందులేఁడని చెప్పవిందుమెందు.

ఉ. బొబ్బిలివారికిన్ మిగులఁ బొంపిరి వోవు యశమ్మనిచ్చి, పే
    రబ్బరమున్ ఘటించు నలయల్జడి యుద్ధము కారణమ్ముగాఁ
    బ్రబ్బినక స్తి నన్నగరి పాడఱి జాడఱి కాడువారియన్
    దిబ్బగమాఱియున్ బ్రథిత దృశ్యములందొక దృశ్యమై తగెన్.

శా. వీరక్షేత్రమటన్న పేరుగనుటన్ విశ్వస్తుతిం బొల్చుటన్
     శూరశ్రేష్ఠుల సచ్చరిత్రములచే స్తుత్యర్హ మౌటన్ సమి
     ద్దీరాగ్రేసరులైన వెల్మల యసృక్తేజంబుచే నానుటన్
     శ్రీరంజిల్లనితత్ప్రదేశ మఖిల ప్రేమాస్మదం బయ్యెడిన్.

ఆయా పద్యములవలన నా హృదయము చదువరులకు గోచరింపక మానదు. ఇఁక నొకటి. తాండ్రపాపయ్యగారిచేఁతకును అశ్వత్థామచేఁతకును గొంతపోలిక కలదుగాని బాగుగఁ బరిశీలించినచో ధర్మాత్ములగు పాండవుల వధింపనేగి యెఱిఁగియో యెఱుఁగకో తానననుకొన్నపనిని నిర్వర్తింపనేరక తత్పుత్రుల వధించిన యశ్వత్థామతో, తాననుకొన్నపని ననుకొన్నట్లే నిర్వర్తించిన పాపయ్యగారిని బోల్చుట కొంత తప్పేయగునేమో! యని కొంకుచు- "గుణాఃపూజాస్థానమ్” అను నభియుక్తోక్తిని స్మరించుచు దీనిని ముగించెదను.

  • * *