పుట:Chellapilla Venkata Sastry 2016-08-13.pdf/424

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

428

కథలు - గాథలు * చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి


తే. బాదరజమున నొకరాయిఁ బడఁతిఁజేసె
    లీల మాయామ్భగంబును గూలనేసె
    రాజమాత్రుండె మేదినీ రక్షకుండు
    రామభూపాలుఁ డాదినారాయణుండు.

తే. అట్టిరామున కీయబ్ది యనఁగ నెంత
    లంక యననెంత, దనుజులపొంక మెంత
    నీవనఁగ నెంత, నీలావుచేవ యెంత
    చెప్పనేటికి నీవ చూచెదవుగాక.

శా. వీరాలాపము లాడనేల వినుమీ విశ్వప్రకాశంబుగాఁ
    బారావారము గట్టి రాఘవుఁడు కోపస్ఫూర్తి దీపింపఁగా
    ఘోరాజిన్ నిను డాసి లావుకలిమిన్ గోటీరయుక్తంబుగాఁ
    గ్రూరాస్త్రంబుల మస్తముల్ దునిమి భుక్తుల్ వెట్టు భూతాళికిన్,

శా. ఆరూఢ ప్రతిమాన విక్రమకళా హంకార తేజోనిధిన్
    శ్రీరామున్ సుగుణాభిరాముఁ దెగడన్ జేకొన్న ని న్నాజిలో
    దారన్‌దొంగిలితంచు నిష్ఠురగతిన్ దండించి ఖండింప ము
    న్నీ రెట్లైనను దాఁటివచ్చు నలుకన్ నేఁడెల్లి శాంతింపుమా!

★ ★ ★