పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
83
పంచమాశ్వాసము


కజితుం గీలి జముం బలాదు వరుణున్ గాడ్పున్ ధనేశున్ భవు
న్ఫుజకండూతిఁ దృణీకరించుదశకంఠుం జేరి యానమ్ర యై.

49


చ.

వినుము జగత్త్రయీభయదవిక్రమ నే నటుమొన్న దండకా
వనికి వినోదకేళిఁ జని వర్తిల్లుచో భవదీయధాటి కొ
య్యన మునివృత్తిఁ జెందినజయంతవసంతులొ పుష్పవంతులో
యనఁదగు శౌర్యవంతులు మదక్షులపాల్పడి రిద్ద ఱత్తఱిన్.

50


చ.

చరగతిఁ జిత్రపుత్రికకుఁ జాటెడునెన్నడ దోఁపఁ దానిటె
క్కరిది గదా కడానిలత కన్మతిఁ జిల్కెడుమేనితళ్కు, తొ
ల్కరికరిమించు మించు లిడఁ గంతునొయారపుఁ జిక్కటారివై
ఖరి నొకహొంతకారి మెలఁగన్ గనుఁగొంటిఁ దదంతికంబునన్.

51


సీ.

అది పూనువేణిసోయగముఁ జెందరు కదా పన్నగీమణు లెంద ఱున్న నేమి
యది వహించునెలుంగు హవణింప లేదు గా! కిన్నరీతతి దావుకొన్న నేమి
యది చెందుపొక్కిలిహరువు చేకోదు గా యప్సరోనికర మెం తైన నేమి
యది గాంచుపిఱుఁదుసంపదకు నోఁచరు గదా యుర్విబోటులు పెక్కు రున్న నేమి


గీ.

యది గదా యింతి యటువంటియలరువింటి
దంటమదహస్తి నెద హత్తి యుంటి వేని
గంటి వన వచ్చు వెలిదమ్మికంటివలఁతి
కలికి గావించుకలిమి రాక్షసకులేంద్ర!

52


ఉ.

రాముఁడు లక్మణుం డనెడురాచకొమా ళ్లఁట వారు వారిలో
రాముఁడు పెద్దవాఁ డఁట! యరాళకచామణి సీతపేరియ
క్కోమలి యమ్మహామహునకున్ జవరా లఁట దానిమేనితీ
రామరవారకామినుల కైన నధీశతఁ గోరఁ జేయదే?

53


క.

నీ కాయొసపరి దగు నని, కైకోఁ జని విగ్ర నైతి ఖరుఁ డంత మదీ
యాకృతిఁ గనలి బలాన్వితుఁ, డై కదలి తదీయవిశిఖహతిఁ బడె ననుడున్.

54


మ.

దశకంఠుం డనునాసికోక్తు లటు లొందం జెల్లెలిం గొన్నదు
ర్దశ భావించి ఖరాదితాదృశజనస్థానోగ్రరక్షశ్చతు
ర్దశసంఖ్యాకసహస్రహంత్రి యగు సీతానేతచాపప్రతా
పశిఖిజాలిక నాలకించి ఘనకోపవ్యాపృతస్వాంతుఁ డై.

55