పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

శర్వాదుల్ను తీయింప లేనితఱి నీ సౌందర్య మెంతోగదా కార్వేటీ ప్రసన్న వేకటరమా కాంతామనోవల్లభా,

శా, ఆ ర్వే లేండ్లు తపంబు చేసి భవదీయావాస శేషాద్రి పై జెర్వంగాంచెను 'వేల్పు మూఁకకు మహాసేనుండు బల్నెత్తురుల్ నుర్వుల్లట్టఁగఁ దారకాసురుని దానుగ్గా డె నీశ క్తిచే గార్వేటీశ ప్రసన్న వేంకటరమాకాంతామనోవల్లభా.

శా. తార్వాళంబులు వంచి చీ త్తరుల వింతలుచ్చటైయుండఁ గాఁ దిర్వీడుల్ భవదీయ సన్నిధిని ము స్త్రీడైన యావీథిలోఁ దెగ్వారే తిరునాళ్ల నీకు నడవక్ దృశ్యంబు గాకుండఁగా గా ర్వేటీశ ప్రసన్న వేంక టరమాకాంతామనోవల్లభా.

శా. కుర్వేరుం దమనంబు జాతిసుమముల్ గోరంట చేమంతులుగా హర్వైనిగ్గులు వేఱు శ్రీతులసి నీకర్పించు మర్త్యుండు దా సర్వ జంబుల మౌక్తికంబులను బూజిం చేఫలం బొందుఁగా . కార్వేటీశ ప్రసన్న వేంకటరమాకాంతామనోవల్లభా.

శా, ఓర్వన్నక్య మే యామ్య బాధ కటువై యుండన నుష్యుండిలం జార్వాకోక్తుల చేతనే చెడు దురాచారంబు గావించుఁగా : శర్వర్యందు నహస్సునందును భవచ్చారిత్రదూరాత్ముడై కార్వేటీశ ప్రసన్న వేంకటరమాకాంతామనోవల్లభా. జయంతి రామయ్య.

కవిత్వవిమర్శనము.

శ్రీమద్రామాయణమును జంపువుగా సంస్కృత భాషయందు రచించినకవి భోజరాజు. ఈ రాజకవి ధారానగరము రాజధానిగాఁ గల మాలవ దేశమున క్రీ. శ.1018 సం|| మొదలుకొని 1/60 వజకు రాజ్యము చేసినట్లు శాసనములవలనఁ దెలియుచున్నది. కనుక నితఁడు క్రీ. శ. 1022 సం!! మొదలు 1063 సం|| వజకు వేంగీ దేశమును పాలించిన మన రాజరాజనరేంద్రునకు సమకాలికుఁడుగా " నున్నాఁడు. ఇతఁడు సరస్వతీకంఠాభరణము, పాతంజలసూత్రవృత్తి మొదలగు గ్రంథములను రచించియుఁ బెక్కు పండితకవులకు నాశ్రయభూతుడై వారిచే బహుగ్రంథముల రచింపించియు సంసూృత భాషను మహోన్నతికి 'దెచ్చెను. •