పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
57
తృతీయాశ్వాసము


గీ.

మునితిలకుఁ డంతట నమోఘ మనుకులీన, మార్గణ నిరుద్ధ సౌవర్గమార్గుఁ డయ్యె
దద్గతిక్షణవిఘ్నకృత్యమునఁ దోఁచు, ఫలము చేసేత ననుభూతి సలిపె ననఁగ.

153


వ.

అంత సంక్రాంతం బైనజామదగ్న్యశక్తిసంపత్తిచే సంపన్నుండును పన్నగపరిబృఢభోగసాభోగభుజాభిరాముండు నగురాము నాలింగనంబు సేసి మూర్ధంబు నాఘ్రాణించి దశరథుండు కఠితురగపురస్సరరథుం డై పరిఘయుంబలెఁ బరిసరంబునం బ్రవహించు సరయూతరంగిణిచేఁ బరీతం బగు సాకేతంబును సదారు లైనదారకుల సాదరంబుగా నవలోకించు పౌరపురంధ్రుల నీరంధ్రితగవాక్షంబు లగుకటాక్షంబులచేఁ బింఛాతపత్రాయమాణధవళాతపత్రుం డగుచుం బ్రవేశించె.

154


ఉ.

సారతరత్రపాభరవశంబున గూఢమనోజవిక్రియా
భారవిశేషలో జనకపార్థివకన్యలఁ గూడి సంతత
స్ఫారసుఖానుభూతి గను పఙ్క్తిరథాత్మజులన్ భజించె శృం
గారము యౌవనస్ఫురదగారము ధీరనుతప్రచార మై.

155


మ.

కుటిలారిద్విరదావళీవిదళనక్రూరాసి[1]పారీంద్ర కై
యటకౌమారిలకాపీలాది బహుశాస్త్రాభిజ్ఞఋగ్వేదివేం
కటనారాయణసత్కవిప్రముఖసంఖ్యావన్మరాళచ్చటా
పటువాగారభటీవిభాసురసభాపద్మాకరాహస్కరా!

156


క.

అనుదినసురభిస్రక్చం, దనఫలదానక్రియాభినందితనానా
జనపదవసుధానిర్జర, వినుతకళాభోజరాజ విభవబిడౌజా!

157


మాలిని.

మదనజనకరూపా మంజుధర్మానులాపా!
వదనవిజితచంద్రా వైభవశ్రీమహేంద్రా !
పదనతరిపురక్షా పండితోద్యత్కటాక్షా!
కదనజయధురీణా గానవిద్యాప్రవీణా!

158


గద్యము.

ఇది శ్రీమదుమామహేశ్వరవరప్రసాద సమాసాదిత సరసకవితావిలాస వాసిష్ఠవంశకీర్తిప్రతిష్ఠాసంపాదక ఋగ్వేదికవి తిరువేంగళార్యకలశరత్నాకర సుధాకర జగద్విఖ్యాత కవిరాజకంఠీరవబిరుదాంక వేంకటాచలపతి ప్రణీతం బైన చంపూరామాయణం బనుమహాప్రబంధంబునందుఁ దృతీయాశ్వాసము.

ఇది బాలకాండము.

  1. పారీంద్రము = పాము-సింహము