పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
56
చంపూరామాయణము


శా.

నీవా రామసమాహ్వయుండవు? జను ల్నిన్నేకదా మన్యుర
క్షావైచక్షణి భీరువుం దురములో ఖండించినాఁ డందు రో
రీ విశ్వాధికధర్మనిర్మధనపారీణప్రచారుండవై
నా వీ వెక్కడిరాచబిడ్డఁడవురా నారీతనుత్రాన్వయా!

145


చ.

శివు దృఢముష్టి నొగిలి శ్రీహరికోపరసాబ్ధిమగ్నతం
జవికినప్రాఁతవి ల్లొకటి సద్మమునం దిడికొన్న మీవిదే
హవిభుఁడు దాని నెక్కిడుట యాత్మజఁ గోరి యొనర్ప నిప్పుడా
చివుకుచిదారపుంధనువుఁ జీల్చుట కింత మదింప నేటికిన్.

146


శా.

నీలా విందునఁ గాననయ్యెడు మదానీతోగ్రచాపంబుఁ గెం
గేలం గైకొని మండలీకరణశక్తిం జూపెదే యంచు వీ
రాలాపంబు వచింప నారఘువరుం డావీర్భవన్మందహా
సాలోకంబున సన్నసేయుడు సుమిత్రానందనుం డిట్లనున్.

147


మ.

జననీకంఠవిలుంఠనాచరణమో శస్త్రాస్త్రభృద్బ్రాహ్మవ
ర్తనమో మత్తనిశాచరీవధ మఘత్రాణంబు లుగ్రస్ఫుర
ద్ధనురాకర్షణనైపుణంబును మహత్త్వం బై విజృంభింప ని
మ్మనువంశప్రభవాగ్రగామి యగురామస్వామికిన్ భార్గవా!

148


శా.

ధానుష్కోన్నతి చెప్పఁదీరునె మునీంద్రా మేరువో మందరం
బో నీచాపము దాని బైసియు నిఁక న్మోపెట్టఁగాఁ గాననౌ
నే నింతే మది కింతలోఁ బదటమా యీవట్టియౌద్ధత్య మే
లా నీ న్విప్రత చూచి కాచితి దురాలాపంబు చాలింపుమా.

149


చ.

అనుచుఁ బరశ్వథాయుడుఁ డహంకృతిఁ నిచ్చినట్టి వి
ల్దనకడకంటిచాయ మణిధన్వత గన్పడ నెక్కువెట్టి సం
జనితగుణధ్వనిస్తనితసంగతి నొప్పె ఘనాఘనంబు పో
ల్కిని నరపుంగవుండు నరలేఖశిఖావళకోటి రంజిలన్.

150


క.

భజియించిరి నమ్రత్వం; బజతనయ తనూజ భుజసమర్పితగుణులై
త్రిజగన్నుతి గలభృగువం, శజనిం దగు చాపదండ జమదగ్నిభవుల్.

151


క.

ఋజు వగుచాపము వక్రత, భజియించుట వక్రుఁ డైన భార్గవుఁ డెంతే
ఋజుతం గనుటయు భరతా, గ్రజయుగపత్ప్రాప్తగుణతకతమునఁ గాదే.

152