పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
55
తృతీయాశ్వాసము


గీ.

ఈగతి విదేహపతి యింటఁ గృతవివాహు, లైనతనయులతోఁ గూడ నతనివీడు
కొని దశస్యందనుం డంతఁ దనదు పురికి, నడచునెడ నొక్కనాఁటిపైనంబునందు.

138


సీ.

తను వెల్ల నిండి యౌదలకు నెక్కిన రౌద్రరసము కైవడి జటారాగ మమరఁ
జేఁజిక్కి కృశియించు రాజన్యయశము వైఖరి జపస్ఫటికాకాక్షసరము దనర
నగభేది యనెడు చిహ్నంబుఁ దెల్పెడి జాడ గండగొడ్డలి భుజాగ్రమున మెఱయ
మరు గెల్చి యావీరవరు వి ల్లఱుత వైచికొనిసట్లు జందెంబు కొమరు నెఱప


గీ.

హరకుధరశృంగతుంగవంశాగ్రరంగ, నానటత్కీర్తినర్తకీనటనపటిమ
వర్ణనోదీర్ణతద్గృహద్వార్గవుండు, మార్గమున కడ్డ మై తోఁచె భార్గవుండు.

139


గీ.

తోఁచుటయు గుండె కడుఁ బాచుపాచుమనఁగ
భృగుసుతుఁ డమందగతిధుర్యుఁ డగుట గనియు
వినియు నెక్కడి సడివచ్చె వీఁ డటంచు
దిగులుపడి పఙ్క్తిరథుఁడు చింతింపఁ దొడఁగె.

140


శా.

ఈడో యేమి లలాటనేత్రుఁడు నహెూ యీధన్వితోడన్ గుహ
వ్రీడాదాయి భుజాబలుం డితఁడు మున్ ద్రిస్సప్తకృత్వోరణ
క్రీడాకృత్తరిపుక్షమాధిపవపుఃకీలాలవారాశి నీ
రే డాఱొక్కతరాలవారలకుఁ దా నీఁడా నివాపాంజలుల్.

141


శా.

ముల్లోకంబులుఁ దల్లడిల్లు నిపు డీముంగోపి కేనుంగుతోఁ
జెల్లాడం జనుబాలులీల నితనిం జేష్టించినం గీడు వా
టిల్లుం గా దని వేఁడుకొన్న మదిఁ జండించుం గదా వీనికిం
దల్లిం జంపిన దుండగీనికి దయాదాక్షిణ్యము ల్గల్గునే.

142


శా.

ఐన ట్లయ్యెడుఁగాక వేఁడుటయ కార్యం బంచు నర్ఘ్యాదిపూ
జానిర్మాణ మొనర్చుపఙ్క్తిరథభూజానిం గటాక్షింప కో
హో సారి న్మదనారిధర్మమునకు న్యోజించినాఁ డెవ్వఁడో
వానిం జూతముగాక యిప్పు డని గర్వగ్రంథియై ముందటన్.

143


చ.

నిలిచిన భార్గవుం గని మునిప్రవరుం డని తేరు డిగ్గి యం
జలియొనరించురాఘవు నిశాటకులద్విపఝాటకూటపా
కలకరబాణలాఘవుని గన్గొనని గ్గరుణాబ్జపత్రబా
హుళిఁబచరింపఁ జూచి తలయూఁచి యతం డతిచండిమోద్ధతిన్.

144