పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
54
చంపూరామాయణము


గీ.

కడలిగట్టుపనికి గరిడిసాదన వీరి, కిది యటంచుఁ దజ్జ్ఞు లెంచుకొనఁగ
జనకరాజకన్యయును రామభద్రుండుఁ, గట్టి రథికమైత్రిఁ గంకణములు.

129


చ.

తెలిగనుదోయి చెందొగలతీరుగఁ దాంతవతుసితాసితో
త్పల యగు హోమధూమ్య పయిఁ బర్వ ఘనంబున నత్తమిల్లు న
త్తొలుకరిమించు మించునలతొయ్యలి దోయిట నుంచి నించులా
జలు వడగండ్లు గాఁగ శిఖిచాలె శిఖావళితో నటింపఁగన్.

130


చ.

తనకులకర్తమిత్ర మగుతామరచెల్వు హరించుకొన్న మ్రు
చ్చున కతిరోహితత్వ మిటు చొప్పుడునే యని పట్టుకొన్నపో
ల్కిని మిథిలాధినాథసుతకే ల్నిజపాణిఁ బరిగ్రహించె న
య్యినకులసార్వభౌముఁడు సమృద్ధతరప్రణయాభిరాముఁ డై.

131


మ.

నగము న్మున్నుగఁ దన్ని క్రొన్న నలు వూనంజేయునీయంఘ్రి డా
య గరీయం బగుఱాయి తా నలరుటే యాశ్చర్య మంచు న్సఖుల్
పొగడ న్సిగ్గు వహించు భూమిజపదంబు న్రాఘువుం డంటి గో
ళ్లగుమిం బువ్వుగమిన్ భజింప సనెక ల్మట్టించె హస్తంబునన్.

132


క.

మింటం దోఁచునరుంధతి, యింటన్మెలఁగెడు పురోధ కిల్లాలఁట క
న్గొంటిమి తత్సతి నున్నతి, గంటి మనుట యెంత వింత కాకుత్స్థులకున్.

133


గీ.

అమరనగకోటి యైనఁ బర్యాప్తమాధ, నాంబరవితీర్ణికావివాహంబునం ద
నంతకళ్యాణగుణహేతు వైనరాము, సన్నిధిమహోత్సవం బట్లు సాగెఁ గాక.

134


ఆ.

లక్ష్మణు లగునూర్మిలాలక్ష్మణులలో భ,రతులు మాండవీభరతులు నఘవి
జఘ్నులు శ్రుతకీర్తిశత్రుఘ్నులును నట్ల, పరిణయార్హకృతులు జరపిరంత.

135


మ.

ననఁబోణుల్ రతనంపుఁబళ్లెరముల న్శాల్యోదనం బొల్పుఁ బ
ప్పును శాకంబులుఁ బిండివంటలు ఘృతంబుం బాయసం బానవా
లును బచ్చళ్లు రసావళుల్ దధి మొద ల్బువ్వం బమర్పంగ భో
జనము ల్బంధుజనంబుతోఁ జలిపి రైక్ష్వాకు ల్సభార్యాకులై.

136


చ.

హరిహయవిస్మయావహరమాధికుఁ డాజనకుండు ముద్దుఁ గూఁ
[1]తురుల వివాహము ల్జనతతు ల్గొనియాడఁగ ని ట్లొనర్చి య
ల్లుర కరణం బొసంగె హరులుం గరులు న్రథము ల్ధనమ్ము లా
భరణము లంగనామణులు పట్టపరీమళవస్తు లాదిగన్.

137
  1. తఱచిక్కవి యిట్లు ప్రయోగించుచున్నాఁడు.