పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
46
చంపూరామాయణము


మ.

కలువ ల్మంకెన కుందచంపకములుం గందోయి కెమ్మోవియుం
బలుచా ల్నాసయు నౌటఁ దమ్మి తలఁచుం బద్మాస్యమో మెల్ల నా
బలగం బంచు; మృగాంకుఁ డట్ల పొగడుం బల్కు ల్సుధల్ చిన్నివె
న్నెల లేనవ్వు కపోలముల్ కళలు నై నిచ్చల్ ప్రకాశించుటన్.

81


మ.

సహజశ్రీహరిణాంకపంకరుహముల్ సౌందర్యదాయాహృతి
స్పృహచే దర్పణబింబదంభమునఁ దన్ జేరం గృపం గారవిం
చి హసాక్షిద్యుతిఁ బంపకం బిడి భృతజ్యేష్ఠత్వముం దమ్మల
న్రహియుం బూన్పఁగఁబోలు బాలమొగ మారాజారవిందంబులన్.

82


క.

సంకుమదంబు వహించియు, సంకుమదం బణఁచు నౌర సతికంధర మీ
సాంకావహజయకాహళ, శంకావహమృదునినాదచతురిమయుతమై.

83


మ.

కులుకుల్ నేర్పెడు పైఁట సూటుకొని రేఁగుంబండ్లు పూగీఫలం
బులు మాలూరశలాటువు ల్లికుచము ల్పూబంతులుం దమ్మిమొ
గ్గలు తాళంబులు నారికేళములు చక్రంబుల్ నునుం బైఁడికుం
డలునుం గొండలు నై చెలంగెఁ గుచము ల్నానాఁటికిన్ బోఁటికిన్.

84


చ.

జనకునిపట్టిగట్టిజిగిచన్గవ సామజకుంభదంభనో
దనగరిమ గ్రహించు టరుదా ? కరిదారణకారియైనయా
కనకగిరీంద్రధన్వివరకార్ముకముం దునియించుప్రాయపుం
ఘనత వహించి యున్న దనఁగా నిఁక భానుకులాధినాయకా.

85


చ.

నడు మతిసూక్ష్మ మైనకతనన్ రతినర్మసఖుండు సిబ్బెపుం
బొడ నునుగబ్బిగుబ్బకవఁ బుట్టెడు రాయిడి కావలగ్నముం
జడియఁగనీక యానికయొసంగిన నీలశలాకపోలికం
బడఁతుకరోమరాజి కనుపండువు నిచ్చు జనంబు చూడ్కికిన్.

86


చ.

ఘనుఁడు గదా విధాత సతికౌ నణుమాత్రమునన్ ఘటించినాఁ
డని చరణాబ్జరేణుపరమాణువుచే మునిసార్వభౌమగే
హినితనువల్లి యెల్ల సృజియించిన నీయెదుట న్నుతింపఁ బో
యినభవదీయచి త్తమున కేగతి వింతయగున్ రఘూద్వహా.

87


గీ.

కౌనుసోయగంబు గగనంబు నుతియింప, ననుచుఁ గన్న విన్న జనులు దలఁపఁ
దనకుఁ దానె తోఁచె వనితపొక్కిలికి మ,హాబిలప్రసిద్ధి యద్భుతముగ.

88