పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
44
చంపూరామాయణము


చం గొదుకుంబరాశ్వతర జ్ఞులకు శ్రుతిదప్పునంచు వీఁ
కం గయికోరు ముజ్జగముగాణల నిచ్చటి గాయకోత్తముల్.

65


క.

ఉఱు ముఱిమినట్లు భరముం, దరితీపుమిటారిపలుకుదారి నయంబు
న్మెఱయింపనేర్తు రిప్పురి, నెఱమద్దెలకాండ్రు వాద్యనినదప్రౌఢిన్.

66


ఉ.

చక్కెరమోవికాటు, దమసానులచీరలవల్లెవాటు, లేఁ
జెక్కుల గోటినీటు, మెయిఁ జెల్వగు కీల్జడవాటు, నార్జపుం
డెక్కు ఘటింపఁ గుంకుమసటీరకురంగమదాదివాసనల్
సొక్కులిడ న్నడ న్విటులు సోలుదు రిచ్చటివేశవాటులన్.

67


చ.

పలుతెలినిగ్గు మొల్లగమి, బాహులు చంపకమాలిక,ల్మొగం
బులు వికచారవిందములు. పొన్నలు నాభులు, వాలుఁగన్ను లు
త్పలములు నై చెలంగ బహుతం గనుపట్టు వసంతలక్ష్ము ల
ట్లలరుల జట్టిగొందురు విటాశయ మిచ్చటి పుష్పలావికల్.

68


చ.

మొగముల తమ్మివాసనకు మూఁగెడుతేఁటులఁదోలుకేలి కై
చిగురులమేపరు ల్గదియఁ, జిల్కెడు పల్కులఁ జేరఁ గీరముల్
బెగడఁగ, మించు నందె రవలిం గలహంసలు రా, ససైన్యయై
తగుమరుమించుఁబోణి కెనదాలుతు రిచ్చటిశాలిపాలికల్.

69


క.

జనకుఁడు నిమివంశయశో, జనకుఁడు నిజకీర్తివిజితశారదఘనతే
జనకుఁడు పటుబోధనిరం, జనకుఁడు పాలించు దీని సరసాస్థానిన్.

70


మ.

మొగలిం గేదఁగి రేకు, వంశకుహళి న్ముత్యంబు, చట్రాతిలో
[1]మొగఱాత, ళ్కనఁటిన్ మిటారి కపురంపుంబల్కు, గారాకుఁదీ
వగమి న్లేఁజిగు రుద్భవిల్లునటు లీవైదేహుయాగక్రియా
జగతిం బాల యొకర్తు సీత యనుసంజ్ఞం గల్గి వర్ధిల్లఁగన్.

71


మ.

కటి దొడ్డై కననౌటఁ, గన్గవకటాక్షశ్రీలగర్వంబు చూ
పులుఁ జన్నుల్ మొనసేసి యుంట, బగడంబుం దార్కొన న్మోవి పూ
నుటఁ, దారుణ్యపు బందుక ట్టగుట మేనుందీవకుం జెప్ప కె
చ్చటికో పోయె మిటారి బాల్య మసమాస్త్రప్రాప్తి దౌర్బల్య మై.

72
  1. మగఱా యనుటకు మొగఱాయని ప్రయోగించెను.