పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
43
తృతీయాశ్వాసము


ఉ.

ఈవికిఁ జాల దర్ణవమహీస్థలి, [1]పోరికిఁ జాల దీత్రిలో
కీవరవీరలోక, మురుకీర్తి వసించుట కిమ్ము కాదు రా
జీవభవాండ, మిన్నగరిఁ జెన్నగురాచకొమాళ్ల కన్నచో
నావశమా గణింప రఘునందన వారిగుణప్రభావముల్.

58


గీ.

ఒకరొకరియింటిముందటి యుదిరిపసిఁడి, మేరువం తేసి రాసులై మెఱయు ననఁగఁ
దెల్లబేగడకొండ యాస్తి యగునలకు, బేరుఁ డెనయౌనే యీవీటిబేరులకును.

59


ఉ.

ఏరులసంఖ్యఁ జెప్పుటకు నెన్విరికి న్వసపోనిదారిఁ గా
శ్మీరధరిత్రిఁ బైరులు సమృద్ధి వహింపఁగజేసి గోగణా
ధారత రాజశేఖరవతంసములై సయిదోడు గంగకు
న్వీరికి బోల్కి చెల్లు నన విష్ణుపదోద్భవు లుందు రిచ్చటన్.

60


మ.

వినువీథిం జనునప్పు డిప్పురములో వేతండతండంబు చె
క్కున నెక్కొన్నమదంబు లంబుజవిపక్షుం జెంది పెంపొంది కం
దనుపేరం దనరారుఁ గాని భువనఖ్యాతావదాతాంశుసాం
ద్రునకుం జంద్రునకుం గళంక మను టెందుం జెప్పఁగా నొప్పునే.

61


మ.

చరణాబ్జంబులు సాది కుర్విఁ గదియం జాఁగు న్రయప్రౌఢిఁ జి
త్తరుతేజీలను మించుఁ దిన్ననినడన్ ధాటిం బరీక్షించుచో
శరధుల్ దాఁటి చివుక్కున న్మరలు నాజానేయరత్నంబు లి
ప్పురి నారట కరూశ బాహ్లిక శక ప్రోద్భూతభావోన్నతిన్.

62


మ.

కొఱఁతం జెందనిచందురుం డడుగునం గూర్మాకృతిం జొప్పడం
దరిత్రాడై తొలుకారుమించు లమరన్ సౌందర్యమంథాద్రిచేఁ
జెఱకున్సింగిణిజోదు చైత్రయుతుఁ డై శృంగారసారాంబుధిం
దరువం గల్గిన వేల్పు చెల్వ లిచట న్వర్తిల్లువారాంగనల్.

63


ఉ.

చిత్తరుచిత్తరుల్ నడభజించి రనన్ జిగినీలి కాసె ద
ళ్కొత్తెడు పాత్రకత్తియల కొజ్జఱికంబు వహించి కోహళుం
దత్తలునైనఁ గా దనెడునైపుణి మార్గవిధంబు దేశియుం
బెత్తము కేలఁ బూని వినిపింపఁగ నోపుదు రిందు నట్టువల్.

64


ఉ.

సంగరభోజి కాస్తి యగు జంత్రము, గాత్రమునందు రక్తిచూ
పం గొఱగాఁడ్గు, చాలఁ డలపావని రాగము విస్తరింప, నెం

  1. పోరికినాలమీ౼ అని మూ.