పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
40
చంపూరామాయణము


వన్యం గ్రుమ్మరఁ దోఁచు ఘర్మమడఁగన్ వాసిష్ఠుసద్మంబునం
దన్యూనామరధేనుకర్తృకతదీయాతిథ్యసంతుష్టుఁ డై.

34


ఉ.

ఈపసి రాచయింట వసియించుటకుం దగుఁగాక దక్కునే
తాపసి కంచుఁ దద్దవికతం బగునుధ్ధతిపెట్టుఁ జేసి దా
త్రిీపబలంబు బ్రహ్మబలధిక్కృత మౌట యెఱింగి చాపమున్
రోపముఁ బాఱవైచి మునిరూపముఁ దాలిచి తత్క్షణంబునన్.

35


చ.

తపమొనరించునత్తఱిఁ బతంగకులాబ్ధిశశాంకుఁ డాశయ
వ్యపగతశత్రుశంకుఁ డగునట్టిత్రిశంకుఁడు బొందితోడి ది
వ్యపదవికై వసిష్ఠు విడనాడి తదాత్మజులన్ దురుక్తిచేఁ
గుపితులఁ జేసి శాపము దగుల్పడి తన్ శరణంబుసొచ్చినన్.

36


ఉ.

మాలఱికంబు సూడక సమస్తఋషుల్ తనుఁ గూర్చి వచ్చున
వ్వేళ వసిష్ఠసూను లొదవెం గద రాజకయాజకుండు చం
డాలపుసోమయాజి కని నవ్విన వారి యవాచ్యజాతులై
కూల శపించి వేలుపులు కుంభినికిన్ దిగమి న్సకోపుఁ డై.

37


చ.

దివికిఁ ద్రిశంకుఁ బంపుటయు దేవవిభుండు తదీయకశ్మల
ప్లవపతివేషముం గని యిలం బడద్రొబ్బ నభంబునందు న
య్యవనిపు నుండఁబంచి భవనాంతరకల్పన మంత నబ్జసం
భవకృతసాంత్వవాదుఁ డయి మాని తపోభరితాంతరాయతన్.

38


క.

పశ్చిమదిక్కువ కరిగి వి, పశ్చిదపశ్చిముఁ డితండు బహువర్షము లం
దాశ్చర్యకృతాస్తోకత, పశ్చర్య వహించె భూసభశ్చరనుతుఁ డై.

39


మ.

నరమేధంబుస కంబరీషుఁ డడుగం దన్ దల్లిదండ్రుల్ ధనా
తురులై యమ్మికొనం బశూకరణభీతుం డై శునశ్శేఫుఁ డీ
కరుణాబ్ధిన్ శరణంబు వేఁడ నతనిన్ గాధాయుగప్రీణితా
మరుఁగావించి భజంచె నిట్టి త్రిజగన్మాన్యుండు సామాన్యుఁడే.

40


క.

వెండియుఁ బడమటిచాయని, తం డుగ్రతఁ బూనుకొన్న తపముఁ జెఱుప నా
ఖండలుఁ డలనుమనఃకో, దండుని వేదండ మైన తనుఁ బనుచుటయున్.

41


క.

మేనక మౌనివిరక్తి భ, యానక రతిరాజరణజయానక నిభసిం
జానకనత్తరనూపుర, యానకళానుగతగాంగహంసాంగన యై.

42