పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

38 చంపూరామాయణము


ర్పరంబునఁ గుంటుపడి మగుడువేగం బడరఁ బుడమికి డిగి నలుగడల వెల్లివిరిసి పెల్లగుచుంజాలుకొని యిద్దరులు నేరుపడు నుద్దవిడి నేఱుబడి వెడలి పులియడుగుతపసికొడుకు వెనుకొనెడు పాలకడలి వడువున, వసంతసమయంబు ననుసరించు కుసుమసముదయసమృద్ధిపగిది, విశదపక్షానుశీలనాలక్షితవినోద యగు కౌముదీసమితిరీతిఁ, గృత్తికాషట్కంబుననువర్తించు కార్తికనిశాచక్రవర్తిమూర్తిలాగునఁ, బరమభాగవతుననుగతికి హత్తు సత్త్వగుణసంపద విధంబున, వదాన్యమూర్ధన్యునకు ననుకూల యగుకీర్తిబాలిక పోలిక, భగీరథురథంబు వెంటనంటి పంటవలంతికంటసరి సరవి మీఱి నీహారగిరికుమారి భాగీరథీప్రథాసమాకలిత యై యనేకనగరఖేటకర్వటీగ్రామటీకోటులందాఁటి జహ్నుమునిసవననాటిపై నాటోపగరిమ నెఱపం గోపించి పుక్కిటఁ జిక్కంబట్టి యెట్టకేలకు గరుణవుట్టి యాజటివరుండు కర్ణఫుటి విడువఁ గడువడిం గదలి జాహ్నవీసమాహ్వాయంబు మెఱయ నరిగి సాగరులపయిం బఱవ నయ్యేటి వరవ నమ్మేటియఱువదివేవురునరేంద్రనందనులు సంక్రందనపురంబుఁ జెంది రంత భవదీయవంశకర్తయగు సగరప్రణప్త సంతర్పితపితామహగురుప్రసాదాసాదిత ప్రాజ్యసామ్రాజ్యవైభవుం డై యుండె. పుండరీకలోచనా! సమాచీన యౌష్మాకీణకుల
విజయవైజయంతి యన నీసురస్రవంతి మెఱయుచున్నది. మఱియు నీవియన్నది జగన్నుతాపదాను లగుభవత్కులీను లీనిఖిలజలనిధిమేఖలావలయభారంబు భరియించుటం జేసి నిర్భరుం డయ్యు దుర్భరపురావసుంధరాభరణధౌరంధరీలక్ష్యమాణయగు బుభుక్షం బోనిడ వడంకుమెట్టకడఁ దోఁక వెట్టుకొని గట్టుచట్టుపల మట్టుపెట్టుదిట్టదెస మొగంబుగాఁ జాఁగి నిగిడి వేయుపడగలకొలందిఁ బూర్వపారావారలహరీజలకణాసారధోరణీవిసారణపరాయణసమీరణకిశోరసారణాకుతూహలి యగునాదికుండలియన సహస్రథావిజృంభమాణప్రవాహగాహితపయోరాశి యై కాననయ్యె నవలోకింపుము.

25


మ.

అని మందాకిని భూమికిం దిగినచర్యం దెల్పి యాలోకపా
వని వారిం గొనియాడి యావలికిఁ బోవ న్ముందటన్ సౌధకే
తనధూతశ్రమహంస మొక్కనగరోత్తంసంబు నీక్షించి యే
వ్వని దివ్వీ డని రామచంద్రుఁ డడుగన్ వాచంయముం డి ట్లనున్.

26


సీ.

అఖిలమోహిని యైనహరి మాయచే వజ్రి యమృతాపహృతి కేగునసురవరులఁ
దెగటార్పఁ గుపితయై దితి మహేంద్రు జయింప దగుపుత్త్రుఁ బడయ వేఁడఁగ మరీచి