పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


విజయ మూవంశక్రమమును దృఢపఱుచుచున్నది. ఈ గ్రంథము 12. వ (రసకరిమునిశశి) శాలివాహనసంనత్సరమునకు సరియైన ప్రభ వసంవత్సరమున బూరింపఁ బడినట్లు గ్రంథాంతమం దున్నది. ఇది క్రీ. 1864 వ సంవత్సరమునకు సరి పోవును. అప్పటికి గుమార వేంకట పెరుమాళాజు సజీవుఁడై యున్నట్లును, నతనికి బ్రహ్మరాజు, కుమారవిజయవీరరాఘవరాజు, కావేరి రాజు, సింగరి రాజు ననునలు పురుకొడుకు లున్నట్లును జెప్పి యింకను బలువురు తనయులు కలుగుదురుగాక యని కని యాశీర్వదించినాఁడు. క్రీ. 1884 సంవత్సరమునఁ "గాలధర మునొందిన కుమార వేంకట పెరుమాళా జీతఁడే యగుట నిస్సంశయము. ఈకుమార వేంకట పెరుమాళోజు కనవ రాజున కై దవ తరమువాఁ డగుచున్నాడు. ఆచారానుసార ముగాఁ దరమున కిరువదియైదుసంవత్సరముల చొప్పున లెక్కించిన చోఁ గసవరాజు క్రీ. 17 14 సంవత్సర ప్రాంతమువాఁ డగుచున్నాఁడు. స్టూలదృష్టిచే, క్రీ. 1700 సంవత్సర ప్రాంతము నాఁ డనుకొందము.

వేవొక లెక్కనుబట్టి చూచినను నించుమించుగా నీకాలమే ధ్రువపడుచు. స్నది. ఎట్లన :

కవిగురువైన తీరు వేంగళార్యుఁడు సాళ్వతిమనృపాలుఁడు, వీర వేంకటరాయ శౌరి, నెలుగోటి వేంకట విభుఁడు, చెంజి వర దేంద్రుఁడు ననుప్రభువుల చే గౌర వింపఁబడినట్లు గ్రంథములోనున్నది. (ఆ ప. 30.) సాళ్వతిమ్మనృపాలుఁ డెవ్వడో తెలియదు. ఆకాలమం దా పేరుగల సుప్రసిద్ద రాజు గాన రాఁడు. సామాన్యుం డై సజమీందారుఁడై యుండనోపును. చెంజి వర దేంద్రుని కాలము స్పష్టముగాఁ దెలియుచున్నది. దీనినిబట్టి యితరుల కాలము నిర్ణయింపవలసి యున్నది. చెంజి యనునది దక్షిణార్కాటు మండలములో సుప్రసిద్ధ మైన స్థలము. ఆంగ్లేయ భాషను దీనిని ( జింజి " యందురు. కర్ణాట రాజ్య కాలమం దీచెంజి దేశమును గొందఱునాయకులు పాలించుచుండెడి వారు. ఆనాయఁకులలో నొక్కఁడగు (చెంజి వరదప్పనాయనయ్య వారు తీర్థాచ రణవచ్చి కేతుదర్శనం కేశి స్వస్తిశ్రీశాలివాహనశకవర్షంబులు.. F3 కల్య జ్ఞాః 82 అస్మిత్ వర్తమానె వైశాఖ బహుళ సప్తమి 'స్తిర వారం యీపుణ్య క్షేత్ర మైన..........మరప్రదేశం ఆకార్తిక శుద్ధపౌర్ల మినాడు కొమారస్వామికి బం గారు అందలమున్ను సమర్పణ శేశి తమఆరతిను యేర్పాటు శేయించినారు” అని మధురకు సమీపమందున్న సుప్రసిద్ధకుమార క్షేత్రమగు తిరుప్పరంగుండ్ర మను -