పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


శ్రీరస్తు

చంపూరామాయణము

తృతీయాశ్వాసము

క.

శ్రీనందనసౌందర్య బు, ధానందనసూక్తిధుర్య యరినృపసేనా
మానమదేభనఖాయుధ, కోనమదేవీకుమార గుణమణిహారా!

1


విశ్వామిత్రుఁడు రామునకు గంగావతరణం బెఱిఁగించుట

మ.

కని యయ్యేటితెఱం గెఱుంగుటకు నైక్ష్వాకుండు గాంక్షించినం
గొనియాడం దలకెక్కుటెక్కులది పేర్కో శక్తుఁడా యిట్టిగం
గ నొకండై న వచింతుఁ గొంత యనుచున్ గాధేయుఁ డాలోకపా
వనిఠీవి న్నొడువం దొడంగెఁ దదనుధ్వానాయమానార్భటిన్.

2


చ.

చలిమల మున్ను మేకుతనుజూతయనందగు మేనిటెక్కు చ
న్నులవలినిక్కునుం గల మనోరమఁ జేకొని కాంచె దానియం
దలికచలున్ రథాంగకుచ లంబుచరాయతనేత్ర లబ్ధవ
క్త్రలు నగుముద్దుఁగూఁతులను గంగయు గౌరి యనంగ నిర్వురన్.

3


గీ.

వారిలో వారిలోలకల్హారకమల, వనరటద్భృంగ గంగఁ జేకొనిరి సురలు
మారునిమిటారిచికటారి గౌరియనెడు, హొంతకారి వరించె నయ్యంతకారి.

4


మ.

గిరిజం గూడి శివుం డనేకయుగముల్ గ్రీడింపఁ దత్తేజ ము
ర్వర దాల్చెన్ ధర యోర్వలేమి గని గీర్వాణుల్ శిఖింబూన్పఁ జే
సిరి గర్భచ్యుతియంచు సంతతి నిజస్త్రీలందు లేకుండ ని
ర్జరకోటిన్ బహుభార్య గాఁగ ధరణిన్ శాపించె నద్దేవియున్.

5


మ.

పడవాలున్ ఘటియింపుమంచు దివిజుల్ బ్రార్థింప నవ్వహ్నియుం
దొడుకుందత్తడిజోదుతేజము సుధాంథోవాహినీవారిని
ల్పుడు నయ్యేఱు వడంకుమెట్టకడ ఱెల్లుం దార్ప సాఱెల్లునం
బొడమెన్ దైవతమొక్కఁ డిత్తిగలమోముల్ కృత్తిక ల్మెచ్చఁగన్.

6


ఉ.

అట్టి హితావహున్ గుహు మహామహుఁ దా దళవాయిపట్టముం
గట్టికొనంగఁబట్టి భయకారకతారకవీరకాహళీ