పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము 33

ధ్వస్తారాతినృపాలసైన్య! యమృషావాణీపదాధ్వన్య! ధీ
రస్తోమస్తవనీయజన్యగరిమప్రాధాన్యయోధాగ్రణీ! 105

క. కంధరవాహనసింధుర, సైంధవచందనసుగంధ సౌగంధికినీ
బంధుసుసింధురశరమరు, దంథఃపరిపంథిబంధురాయతకీర్తీ! 106

మానిని. పాటవసంగితురంగభటోద్భటబుధురగంధగజేంద్రఘటా!
హాటకకూటధురీణపులీనమహత్తరమత్తరిపుక్షితిభృ
ఝ్ఝాటవిపాటనశాతవిపాఠ! నిశాటవిరోధికటాక్షనిరా
ఘాటకృపారసపూరసమేధితగాఢనిరూఢనిజాభ్యుదయా!107

గద్యము. ఇది శ్రీమదుమామహేశ్వరవరప్రసాదసమాసాదితసరసకవితావిలాసవాసిష్ఠవంశకీర్తిప్రతిష్ఠాసంపాదక ఋగ్వేదికవి తిరువేంగళార్యకలశరత్నాకరసుధాకర జగద్విఖ్యాత కవిరాజకంఠీరవబిరుదాంక వేంకటాచలపతిప్రణీతం బైనచంపూరామాయణం బనుమహాప్రబంధంబునందు ద్వితీయాశ్వాసము