పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

18 చంపూరామాయణము

దేవతలు విష్ణుని స్తుతించుట

కవిరాజవిరాజితము. జయ మదవారణ ఖేదనివారణ సంభ్రమకారణ చక్రధరా!
జయ ఖగచారణగీత! మహారణసాహసధారణబాహుభరా!
జయ భవతారణ! గంధసమీరణసాదివిదారణదివ్యశరా!
జయ రవికైరణ శక్త్యవధీరణ సత్త్వరచారణ కాంతిఝరా! 6

లయగ్రాహి.
శ్రీకర విభాకరసుధాకరవిలోకన నృలోకపతినాకనదనీకసుతలౌక
శ్శ్లోకవిభవాకర నృపాకలనచాకసదశోకసుమకోకనదభాకలవిలోకా!
ఆకమలినీకమనమాకుముదినీకమితృమేకుశలమాకలయఢౌకితవివేకా
పాకరిపుతోకసఖమౌకురవిషాకముఖకేకిశిఖికాకలితమౌకుటతటీకా! 7

ఫాలభుజఖేలన కరాళశిఖిలాలన విలోలనరపాలక విఫాలకరవాల
వ్యాళముఖకేళిసఖకేళివహశూలి పరిపాలితమమీలలిత బాలిజభజావే
హాలహలనీలగళఫాలతలలోలదలివేలశిఖికీలతతిఖేలదరిఖేలా
కీలితవిభీలహరిధీలుఠదశీలకుజపాలయజపాలయజనాలయ కృపాళూ. 8

చ. అనిమిషవృత్తి నంబునిధి నాశరజైత్రతఁ దెచ్చినట్టిప్రా
మినుకులు నల్వ కిచ్చుటకు మెచ్చిరిగా యతిబోకనర్తనుం
డని జను లెల్ల నిన్ను; జనకార్జిత మైనసువర్ణసంపదల్
తనయులఁ జేరు టేమి యరుదా! మురదానవభేదకోవిదా! 9

చ. కలిమిపడంతిగుబ్బకవగబ్బితనంబు భుజాంతరంబునన్
జలనిధిమేఖలారమణిచన్గవగట్టితనంబు మూఁపున
న్నెలకొనియుండుమోపరివి నీ వగుటన్ భవదీయకేవలా
చలవహనక్రియచణత సన్నుతిసేయఁగనేటి కచ్యుతా! 10

మ. మకరాంకార్ణవమగ్నభావకలనం బాటిల్లుకంపంబు కం
టకలీలాకబళీకృతం బయినమేనం బూనుభూదేవిఁ బా
యక శృంగారము దార్చినట్టి భవదీయస్తబ్ధరోమాకృతి
ప్రకటాకారము ప్రోచు మమ్ము నవినారంభప్రియంభావుకా! 11

చ. కులిశధరాదినిర్జరులకున్ వసపోనిహిరణ్యదైత్యు పం
ఫులు రసదాడి గాంచుఫలము ల్విదళింప నయస్ఫురన్నఖా