పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము 15

గీ. సంతతికి ద వ్వగుజనుండు సరియ కాన, నెంతధనమున్నఁ గులకాంత లెందఱున్నఁ
గాంతి పచరింప నోఁచరుగా మదీయ, సదన మనపత్య మగుట నోసచివులార. 92

మ. భవనాలంకరణంబు సంసృతిసుధాపాథోనిధానక్షపా
ధవబింబోదయ మాశయారచితచింతాభారఘోరాంధకా
రవిభాతాగమనంబు ప్రాక్తనజనిప్రాప్తైకపుణ్యాతిరే
కవిపాకంబు తనూభవుండె కద లోకశ్రేణి కూహింపఁగన్. 98

చ. అలికము రావి క మృదులాంఘ్రులగజ్జెలు గంధరంబునం
దలిపులిగోరు సందెజిగితాయెతు వీనులచిన్నిమద్దికా
యలు నిమువాలుఁగల్గొనలయంజనరేఖలు ముద్దుగుల్క ముం
గలఁ జరియించుబాలకునిఁ గల్గొనుభాగ్యము లెన్నఁ డబ్బునో! 94

గీ. కనకమయకింకిణు లొకింత గల్లురనఁగ, దాదికరపల్లవము లూఁది తప్పుటడుగు
లల్లనల్లన మణిమందిరాంగణంబు, లం దిడుకుమారుఁ డెపుడొ కన్విందుసేయు. 95

చ. అనిమిషలోకనాయకుని కైనఁ జరాచరసృష్టికర్త కై
నను భువనత్రయీభరణనైపుణి కోపినమేటి కైన నె
త్తిని బెనువాఁడికన్ను గలదేవున కైనను శక్య మౌనె నం
దనుఁ డనుకల్మి నెంతటిధనంబులు గల్గియు సంతరింపఁగన్. 96

సీ. చిన్నినెన్నుదుటిపైఁ జిందులు ద్రొక్కు నీలము లైనయలకజాలములతోడ
ననిమిత్తహసితమోహనచంద్రచంద్రికల్ నిగిడించుముద్దునెమ్మొగముతోడ
నక్షురోచ్చారణం బవ్యక్త మై యుండఁ బులకండ మొలిగెడుపలుకుతోడఁ
గుందనంపుమెఱుంగుటందెమ్రోఁత చెలంగు బుడిబుడిమురిపంపునడుపుతోడఁ
గీ. దనదు మ్రోల మెలంగెడుతనయు నెత్తు, కొని తొడలమీఁద నిడుకొని కురులు దువ్వి
శిరసు మూర్కొనుసుకృతి చేసినతపంబు, సలుపలే నైతినేమొ ధీసచివులార! 97

గీ. అనుచు ననపత్యతాదురత్యయనిదాఘ, తాపమునఁగుందుతనదుడెందమునెమ్మి
కభినవాంభోదగర్జయో యనఁగఁ జెవుల, పండువొనరించుగంభీరఫణితి మీఱ. 98

సీ. నదినీటితో విభండకుతేజ మాని జింకమిటారిఁ గన్న శేఖరితశృంగుఁ
డున్నచో వర్షింప నుర్వీధరాళిచే వరము గైకొన్న పావనచరిత్రుఁ
డిగురాకుఁబోడుల నేనుఁగుఁదలఱొమ్ముమునులంచు నెంచినముగ్ధహృదయుఁ
డంగవగ్రహనిగ్రహం బోలిగా శాంతయనుకాంతఁ బెండ్లియాడినఘనుండు