పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

10 చంపూరామాయణముశర ణన్న నపరాధశత మరాతికి నైన మన్నించు నేమహామహునిమనసు
కోటి యిచ్చెద నన్నఁ గొండీనిమాట యాకర్ణింప దేధన్యుకర్ణయుగళి
గీ. యతఁడు పొగడొందు నీతిమార్గానుసారి, విబుధభరణాధికారి సేవితమురారి
కటకపురిచూరకారవిఖ్యాతబిరుద, రమ్యగుణహారి కావేరిరాజశౌరి. 50

క. అంకెపలివంశజలధిమృ, గాంకకళం గోనమాంబ నంబుజపాణిన్
సంకీర్తితవిక్రమగరు, డాంకుఁడు కావేరినృపతి యర్థి వరించెన్. 51

శా. కాకుత్స్థోసమసత్యవాక్యనిధి యాకావేరిరాజంచిత
శ్రీకోనాంబికయందు నందనులఁ గాంచెన్ బాహుశౌర్యప్రథా
పాకారాతికుమారునిం గసవభూపాలాగ్రణిన్ సింగరీ
లాకాంతుం దిరువేంగళేంద్రుఁ బెరుమాళ్రాజన్యమూర్ధన్యునిన్. 52

క. అం దగ్రజుండు కవిబుధ, మందారుఁడు కసవరాజు మంతున కెక్కెం
గందళితామందసితా, బృందహితాలాపమాధురీధుర్యుం డై. 53

సీ. చండాభియాతివేదండతండమదంబు ఖండించుమృగరాజు కసవరాజు
కమనీయసౌందర్యగాంభీర్యచాతుర్యకలియుగనలరాజు కసవరాజు
నిఖిలరాజన్యవర్ణితమైన యభిమానగరిమచే రారాజు కసవరాజు
కర్ణాటకవిరాజగణనీయవితరణఖ్యాతిచే శిబిరాజు కసవరాజు
గీ. ధైర్యమున కద్రిరాజు విద్యలకు భోజ, రాజు వెల్లంటికావేరిరాజగర్భ
కలశజలరాశి నుదయించి కందులేని, కళల నింపొదురేరాజు కసవరాజు. 54

ఉ. నీతివనీకుఠారులు వినీతివిదూరులు శాల్మలీక్షమా
జాతనిభు ల్విశాలగుడశైలసమాఖ్యు లజాగళస్తన
ఖ్యాతివహు ల్మహీపహతకాగ్రణు లెందఱు లేరు! తద్గుణ
వ్రాతము లెంతురా! కసవరాజధరాధిపు సమ్ముఖమ్మునన్. 55

ఉ. వైరివిఫాలుఁ డైనకసవక్షితిపాలుఁడు వార్థిమేఖలా
భారధురంధరత్వమునఁ బ్రౌఢవచోరచన న్సురూపతా
స్ఫారత నెన్న సాటి యగు బంగరుగట్టుకమానుపాదుషా
నారికిఁ బదసంభవునినారికి ఫాలవిలోచనారికిన్. 56

క. శ్రీమంతుఁడు చరణానత, సామంతుఁడు కసవరాజు సాటి యగుం దే
జోమహిమను భోగంబున, గాములదొరకు న్విమానగాములదొరకున్. 57