పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


శా. వేర్వేఱన్ శివుఁ డంచు విష్ణు వనుచు న్వెల్లంటికావేరిరా
జోర్వీనాథకుమారుఁడౌ కసవరా జుత్సాహవృత్తిన్ ధరా
గీర్వాణప్రకారంబు లెంచఁగను భక్తి న్ని న్బ్రతిష్ఠించెఁగా
కార్వేటీశ ప్రసన్నవేంకటరమాకాంతామనోవల్లభా! 19

శా. దుర్వాసఃప్రముఖుల్ మునీశ్వరులు నెంతోభక్తితో నెమ్మది
న్నిర్వాణప్రదుఁడైన దేవుఁడని నిన్నే యెంచి భావింపఁగాఁ
దర్వాత న్మది నన్యదైవతచరిత్రం బెంచ మా కేటికిం
గార్వేటీశ ప్రసన్నవేంకటరమాకాంతామనోవల్లభా! 20

శా. చర్వాద్యాహుతు లాదిగాఁ దగినయజ్ఞంబందు ఋగ్యాజుషా
ధర్వోద్గాతృవచోవిలాసమున నీతత్త్వంబు నిత్యంబు నం
తర్వాణుల్ నుతియింతు రెల్లెడను శాస్త్రగ్రంథసద్యుక్తులం
గార్వేటీశ ప్రసన్నవేంకటరమాకాంతామనోవల్లభా![1] 21

క. వారిదగంభీరోక్తుల, నీరీతిఁ బ్రసన్నవేంకటేశ్వరునుతియున్
గౌరవమునఁ గావించుచు, భూరమణుసభాంతరంబుఁ బొగడెద మఱియున్. 22

చ. పగడపుఁగంబముల్ గరుడపచ్చలబోదెలు తమ్మికెంపుఱా
సొగసగు చూరుమొగ్గలును జొక్కపునీలపుఁగప్పుజాళువా
జగతియుఁ గ్రొత్తముత్తెములజాలకరాశి సిరాజిచేలచాల్
జిగిబిగిచందువాలు విలసిల్లు సభాభవనాంతరంబునన్. 23

సీ. అలమేలుమంగాంతరంగసారసభృంగలలితుఁడై వేంకటాచలవిభుండు
జానకీముఖపూర్ణచంద్రచకోరమై రాణించు రామచంద్రప్రభుండు
రాధాకుచాద్రిధారాధరాకారుఁడై భాసిల్లు మదనగోపాలశౌరి
శ్రీరంగనాయికాశృంగారకాసారరాజహంసంబైన రంగపతియుఁ
గీ. జారుచామీకరాధిక్యచాకచక్య, భూరిమాణిక్యధగధగస్ఫురణభరణ
భాసురవిచిత్రశుభచిత్రపటములందు, వెలసి కన్నులవిందు గావింప మఱియు. 24

ఉ. అందపునర్తనం బభినయంబును మద్దెలసద్దు గీతగో
విందము వేణునాదననవీనసుధూరసధార వల్లకీ
బృందరవంబుఁ దాళరుతి పేర్మిపురాణము నింపుసొంపు ది
గ్వందితకీర్తియైన కసవక్షితిజానిసభాంతరంబునన్. 25

  1. ఈవేంకటేశ్వరాష్టకంలోని మిగిలిన యైదుపద్యములు బీఠికలో ముద్రిపఁబడును.