పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


గీ. నాంధ్రభాషారచితభారతాదికావ్య, భాగవతముఖ్యవిఖ్యాతబహువిధప్ర
బంధమకరందబృందపుష్పంధయార్య, మతిచణులు నైనకవిశిఖామణులఁ దలఁతు. 12

మ. నిరతంబుం బలుకున్మిటారికి చొకానిద్దంపుటద్దంబులై
పరమానందకలావిజృంభణపరీపాకక్షపాకాంతులై
సరసోదారకథాసుధారసవిలాసక్షీరవారాసులై
చిరకీర్తు ల్గను సత్కవీంద్రుల గుణశ్రీసాంద్రులం గొల్చెదన్. 13

మ. నెల రెణ్ణెల్లకు నొండు రెండుపదము ల్నిద్రాదరిద్రాణతా
కలితాంధ్రోక్తులఁ గూర్చునంతనె మదిం గర్వించుదుర్వృత్తు న
త్యలఘుప్రౌఢి దృఢాంధ్రసంస్కృతసమస్యాపద్యసద్యస్సము
జ్జ్వలసందర్భసమర్థసత్కవుల రచ్చ న్మెచ్చఁగా వచ్చునే. 14

ఉ. ధారణి గద్యసూక్తిమిళితంబగు పద్యము హృద్యవాద్యరే
ఖారమణీయమైన మృదుగానమురీతి రహించుఁ గాన నా
నారసవత్కవిత్వకలనాచతురానను లిచ్చ మెచ్చఁగా
నారసనంబు చంపురచనంబుఁ దిరంబుగఁ జేయుఁగావుతన్. 15

అవతారిక

వ. అని యిష్టదేవతాగురునమస్కారంబును మహాకవిపురస్కారంబును గుకవితిరస్కారంబును సనమస్కారంబుగా నొనర్చి సుధారసమధురదశరథాత్మజకథాసంవిదానబంధురంబగు మహాప్రబంధంబు సందర్భింపం బూని యున్న సమయంబున. 16

సీ. సత్యభాషాహరిశ్చంద్రుండు సాహసోన్నతుఁడు శ్రీహరికరుణాకటాక్ష
వీక్షణాలంకారుఁ డిందీవరేక్షణాజనలోచనచకోరచంద్రుఁ డమర
తేజుఁడు సాహిత్యభోజుఁడు దానకర్ణావతారుఁడు మహాహవకిరీటి
యాదిగర్భేశ్వరుం డశ్వరేవంతుండు కటకపురీచూరకారుఁ డుత్త
గీ. మద్విజాశీల్వచోవర్ధమాన సకల, భోగభాగ్యాయురారోగ్యయోగశాలి
కసవరాజన్యమూర్ధన్యుఁ డసమవైభ, వోజ్జ్వలతమంతుకెక్కఁ దా నొక్కనాఁడు.
గీ. సరసమై తగునట్టి ప్రసన్నవేంక, టేశ్వరస్వామిపద్యము లిపుడు మాకు
వీనులకు విందు సంధిల వినఁగనలయు, ననినఁ జదివితి నార్యులు హర్ష మొంద. 17