పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/162

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
147
అష్టమాశ్వాసము


గీ.

అంత రాముఁ డలంకృతుఁ డై యమాత్య
కౢప్తపట్టాభిషేక మంగీకరించి
పురమునకుఁ బోవ రథ మొందెఁ బొందె నలమ
హారథుఁడు భరతుఁడును మనోరథమును.

165


వ.

అప్పుడు నిజసేవావిచక్షణు లగుశత్రుఘ్నలక్ష్మణునులచేత విధూయమాసధవళవాలవ్యజనుండును బరిజనాచారనిరతభరతోదస్తవిమలముక్తాతపత్రుండును విచిత్రవిహితమనుజవేషదారులును నారూఢశతాంగమాతంగులును నలంకృతాంగులును నగునాశరప్లవంగపుంగవులచే ననుగమ్యమానుండును బ్రవర్తమానశేషాక్షతలాజోపచారుండు నగురఘువీరుండు పౌరపురంధ్రీకదంబసంరంభచలితమంజుమంజీరమణి కాంచీవలయవాచాలితవాద్యమానమాంగళికభేరీమృదంగ శంఖాదివివిధరవశ్రవణసమయోచ్చలితసామోదపౌరసంబాధంబును సౌధాంతరగవాక్షచలితశ్రీతరుణీకటాక్ష చ్ఛటానీలోత్పలదామ తోరణాభిరామరథ్యాంతరంబు నగునయోధ్యాపురంబుం బ్రవేశించి.

166


సీ.

శ్రీతరుణీమణిస్థిరవిహారనికేత మై తనరారుసాకేత మొంది
భ క్తివినీతిసంపన్ను లై కొల్చుతమ్ముల నాదరించుచు మోద మెసఁగ
భానుతనూభవప్రముఖుల నెల్లను నిజనిజపదముల నెలవుపఱిచి
జనకరాజన్యనందనతోడఁ గూడి స్వచ్ఛందుఁ డై సామ్రాజ్యసౌఖ్యములను


గీ.

ననుభవించుచు ఘనసారహారజాల, పాదసితకీర్తివైభవామోదిని యగు
నిఖలమేదినిఁ బాలించె నీతిప్రబల, ధన్యగుణహారి రామాభిధానశౌరి.

167


ఉ.

దుష్కవితానిరాకరణధూర్వహ చార్వహరాసనోల్లస
త్పుష్కరపత్రనేత్ర మతిబోధన మానసుయోధనా మిళ
న్నిష్కపటప్రచార మనునీతిసరణ్యనుసార సారవ
ద్బష్కయణీపయోమధురుభాషణ బంధుసమాజపోషణా!

168


క.

బాలామానసమోహన, లీలామకరాంక కేరళీ కుకరీ బం
గాలీ ధృతముకురీతాం, బూలకరంకాసిఖేటముఖనృపచిహ్నా!

169


పంచచామరము.

వరాటలాటభోటభోజవత్సమత్స్యగౌడగూ
ర్జరోత్కళాదిరాట్పరంపరాశిరఃకిరీటసం