పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/161

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
146
చంపూరామాయణము


గీ.

అతివతో నిట్లు ముచ్చట లాడికొనుచు, దండనిలిచినయినజు కైదండఁ బూని
ప్రణతుఁ డైవిభీషణుఁడు మార్గంబుచూప,మండపమునకు డిగియె నమ్మనుజవిభుఁడు.

159


చ.

ముదము దలిర్పఁ బాదుకలు ముందఱ నుంచి కడు న్వినీతుఁడై
పదములమీద వ్రాలు నతిభక్తిరతున్ భరతు న్దయాళుఁడై
యదనున లేవనెత్తి యురమానిచి తా విడఁజాలఁడయ్యెఁ బో
పదపడి రాముఁ డాతనితపఃకృశదేహము సంస్పృశించుచున్.

160


గీ.

ఆర్యసమ్మతసుఖదుఃఖుఁ డైనలక్ష్మ
ణునిని గౌఁగిటఁ జేర్చి కన్గొనుచు నలరె
భరతుఁ డతఁడును నలరె నాభరతు సుదృఢ
సహజభక్తివ్రతుని రాజ్యసౌఖ్యవిముఖు.

161


వ.

అంత భరతుండును బురతోభివాదితపూర్వజోపలాలననిఘ్నుం డగుశత్రుఘ్నుండునుం దానును జనకనందనకుఁ బ్రణామం బొనర్చి యవరోధవధూసమేతు లగుసుగ్రీవదశగ్రీవానుజాదిరాజ్యాధిపతుల యధోచితోపచారవిధుల సంతోషితస్వాంతులం జేసి యామంత్రితమంత్రిలోకుండును నాలోకనానుగృహీతపౌరవర్గుండును నగునగ్రజన్ముని నిజావసథంబుఁ జేర్చె నందు.

162


సీ.

రమణీయసుగుణాభిరాముఁ డౌరాముండు జానకీసౌమిత్రిసహితుఁ డగుచు
ననుపమవాత్సల్య యైన కౌసల్యకు నపయశశ్శల్యశోకాతిరేక
యైనకైకేయికి నతిపవిత్రచరిత్ర యైనసుమిత్రకు నతులభక్తి
గరిమసాష్టాంగంబుగ నమస్కృతులు చేసి తగనిజాలోకనితాంతహర్ష


గీ.

కందళితలైన వారిచేఁ గలశజలధి
లహరికలచేతఁ బ్రతిమాకలానిధి బలె
మఱియు మఱియును బరిరభ్యమాణుఁ డగుచు
డెందమునయందు నిర్భరానంద మొందె.

163


శ్రీరామపట్టాభిషేకము

ఉ.

బంధుర తేజుఁ డజ్జలజబంధుతనూజుఁడు పంప దైత్యని
ర్గంధనుఁ డౌజగత్పతిని రామునిఁ దారభిషిక్తుఁ జేయఁగా
మంథరయానము న్విడిచి మంథర నాత్మ దలంచుచు న్వెస
న్సింధులనుండి తీర్థములు నేనగఁ దెచ్చరి వానరోత్తముల్.

164