పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


శ్రీరస్తు

చంపూరామాయణము

ప్రథమాశ్వాసము

ఇష్టదేవతాప్రార్థనాదికము

శా.

శ్రీవత్సాంకము చాయకైవడి మిటారింప న్మనోవారిజా
తావిర్భూతనిశావిటప్రతిభటుండై హృత్తటిం దోఁచు రా
జీవాప్తుం డనఁ బొల్చు కౌస్తుభముచేఁ జెన్నౌరమాజాని మా
కావేరీప్రభునందనుం గసవరాట్కంఠీరవుం బ్రోవుతన్.

1


ఉ.

గుబ్బలికన్యలోచనచకోరయుగంబునకు న్మృగాంకుఁడై
నిబ్బరపున్ముదం బొసఁగునెయ్యుఁడు బంగరుగట్టువింటివాఁ
డబ్బురమైన నవ్వునఁ బురాసురులం దెగటార్చుపాదుషా
గిబ్బపటాణిరావుతుఁడు గె ల్పొసఁగుం గృతినేత కెప్పుడున్.

2


ఉ.

నీ వనురాగలీల హవళించుప్రవాళము కేలివీణె కో
హా విధ మంచు నెంచుతనసూక్తిచమత్కృతికిన్ దరస్మితం
బావహిలన్ రహించుజవరాలినిఁ గూడి పయోజపీఠిఁ గొ
ల్వై వసియించు ధాత కసవావనినేతఁ జిరాయుఁ జేయుతన్.

3


సీ.

ప్రభవిల్లుఁ బద్మసౌభాగ్య మేవిరిఁబోఁడి యభిముఖస్పూర్తిఁ జెన్నొందినపుడ
పొగడొందుఁ గుందవిస్ఫురణ మేజవరాలు చిఱునవ్వు కెమ్మోవిఁ జిలికినపుడ
పాటిల్లు నీలసంపత్తి యేవాల్గంటి క్రేగంటిచే నిరీక్షించినపుడ
పల్లవించు ముకుందభావ మేవగలాఁడి యడుగు మందిరమునం దిడినయపుడ


గీ.

యాజగన్మాత మకరాకరాత్మజాత, శంఖనందనకచ్ఛపోజ్జ్వలపదాగ్ర
పరమహాపద్మరాగనూపురరుచుల్ ర, హించఁ గృతినేతనగర నర్తించుఁగాత.

4


ఉ.

ఫాణితమాధురిం దెగడుపల్కులయందము నభ్యసింపఁగాఁ
బోణిమి నేగుదెంచుగతిఁ బొల్పగుచక్కెరవింటిదంటసా
మ్రాణిపటాణి వాణి ననురక్తిని దాల్చు మెఱుంగుఁబోణి శ
ర్వాణి యొసంగుఁ గాతఁ గసవక్షితినేత కభీప్సితార్థముల్.

5