పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
135
అష్టమాశ్వాసము


క.

అనుజుని నశ్రుజలంబుల, దనుజుని శరములను ముంచె దాశరథి మిళ
ద్ఘనకరుణవీరరసుఁడై , పొనరిచె శుక్ప్రమదశబలముగఁ దనబలమున్.

78


గీ.

అనుఁగుఁదమ్ముండు గతమోహుఁ డగుచు ననికి, నెంతలో నున్ముఖుం డగునంతలోన
దితిజపతి గెల్చి రఘుపతి యతనిచటుల, [1]ప్రాణము ల్గొని డిగవైచె బాణములను.

79


గీ.

అపుడు రఘువీరశరనిహతాంగుఁ డగుచుఁ, బ్రథమయుద్ధంబునంద పరాభవంబు
నొంది గతవైభవత లంకఁ జెందె నలద, శాననుఁడు దినదీపదశాననుండు.

80


వ.

అంత.

81


కుంభకర్ణయుద్ధము

క.

అసురపతి కుంభకర్ణుని, నసమయమున నిద్రలేపె నగ్రజునాజ్ఞన్
దెసచెడి యతఁడున్ వెడలె, న్వెస నని కపునఃప్రబోధనిద్రార్థం బై.

82


వ.

ఇట్లంజనాచలనికాశుండును బ్రకాశమానకరతలభ్రమితత్రిశూలుండును నై జగత్క్షయోద్యుక్తుం డగుశూలధరుండునుం బలె నరుగుదెంచు నక్తంచరస్వామ్యనుజుం జూచి శామ్యత్సహభుజతేజోవిశేషంబును నశేషదిగ్ధావమానంబును బవమానచలితజలదపారిప్లవంబును నగుప్లవంగమబలంబుం గనుంగొని యంగదుం డభంగురధీరవచోభంగి ని ట్లనియె.

83


క.

కపులార కైకసేయులు, విపరీతమతి న్ఘటించు వెఱబొమ్మసుఁడీ
యిపు డింకఁ బ్రాకృతం బగు, నుపకృతభయవైకృతంబు నుడుఁగుఁడు మీరల్.

84


గీ.

అనిన విని యుద్ధసన్నద్ధు లగుచు హరులు
దిక్కరులమాడ్కి మరలుచు దివిజగజము
పగిది మత్తిల్లు ఘటకర్ణుపైనివైచి
రగములు లయానిలములు వింధ్యాద్రిఁబోలె.

85


చ.

పొలిచె వలీముఖప్రహితపుష్పితవృక్షము లెల్ల స్విన్నతా
కలితసురారివక్షమున గందవొడింబలెఁ జూర్ణతంబు లై
పలుమలు యుద్ధభూమి వలబల్లిదుపేరెదఁ దాఁకి నిష్ఠురా
చలములు కొన్ని వేమరలి సల్సెఁ బ్రహర్తకు ఖేదభేదముల్.

86


క.

నేల వడంకఁగ నొకచే, శూలము శిఖినిభముఁ ద్రిప్పుచు న్మత్తుం డై
తూలించె గంధమాదను, నీలుని ఋషభు న్గవాక్షుని న్శరభునినిన్.

87
  1. ప్రాణము ల్గొనక —యని యుండఁదగును.