పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/146

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
131
అష్టమాశ్వాసము


రావతవిషాణకులిశాగ్రత్కీర్ణవిశాలవశుస్స్థలఫలకుం డగువాని నానీలతమాలసచ్ఛాయుండును నాచ్ఛాదితాభినవలోహితపటుండును నై యాపాటలసంధ్యారాగబంధురం బగుకంధరంబునుంబలె నున్నదశకంధరుం గనుంగొనియె నప్పుడు.

56


ఉ.

మీటె న్బానుజుఁ డుగ్రుఁడై యెగసి పేర్మి న్దైత్యయూథాధిరా
ట్కోటీరంబుఁ దటానఁ దోడనె కుదుర్కోఁ జేసె వైభీషణం
బాటోపంబునఁ బోరి మాయి యగులంకాధీశుతో మళ్లెఁ ద
త్కౌటిల్యంబు నెఱింగి రాముసుగుణగ్రామాభిరాముం గనన్.

57


అంగదుని రాయబారము

సీ.

అంత రామునిచే సమాదిష్టుఁడై మంత్రిసమ్మతి సాధిష్ఠశౌర్యశాలి
వాలిసూనుండు సలీలంబుగాఁ గోట దాఁటి లంకారాజధానిఁ జొచ్చి
శంకావిహీనుఁడై హంకారి యగునసురేశ్వరు నీక్షించి యిట్టు లనియెఁ
బౌలస్త్య విను మేను భవదీయనిశ్వాసగంధివాలధి యైనకపికులేంద్రు


గీ.

నందనుండను ఖరదూషణత్రిశీర్షు, లాదియగు యామినీచరాధ్యక్షులకును
నంతకుం డగుమారీచహంత కనుఁగు, బంట నంగదుఁడను దైత్యకంటకుఁడను.

58


క.

తలఁచెద వసురా రఘుపతి, కీలను దృతీయాక్షి యగుమహీజను గదియన్.
జలజ మని శివునొసలిచూ, పెలమిం బ్రాపించు గాంగభృంగముభంగిన్.

59


ఉ.

ఒక్కమొగంబు హైహయనృపోగ్రపరాభవ మొంది వాడె వే
ఱొక్కటి దైత్యరాడవినయోన్నతి నోక్కటి మద్గురూధ్ధతిన్
నిక్కము నీకతాన నజునెమ్మొగము ల్గడుస్రుక్కె రావణా
చిక్కినమోము నీవటులు సేయకు రామున కిమ్ము జానకిన్.

60


ఉ.

కొట్టి కుబేరఫుష్పకము గొంటిఁ బెగల్చితి వెండికొండ ని
ట్టట్టనరానిదిక్పతుల నందఱనుం బఱిగొంటి నంచు హా
యెట్టు వచించె దోరి తగవే విజనం బగు కాననంబులో
నెట్టన మౌనివేషమున నీవు హరింపవె యమ్మహీసుతన్.

61


చ.

ఘనతరభక్తితోడ శితికంఠున కింపు ఘటింప వేఁడి యా
నననవకంబు ము న్బలియొనర్పవె యం దవశిష్ట మౌశిరం
బనుపమబాణపంక్తి కుపహారముగా నొనరింపనెంచె న
ద్దినకరవంశ్యమౌళి రణదేవతకున్ న్రజనీచరాధమా.

62